Duyuruyu Kapat
Google Gözat
Facebook Gözat
Twitter Gözat

Damla Marin ve Hidea Deniz Motorları Türkiye Olarak Bilgilendiriyoruz

Konu, 'Duyurular' kısmında Hidea tarafından paylaşıldı.

?

Bu Bilgiden Haberim Vardı.

 1. Evet

  39,1%
 2. Hayır

  60,9%
 1. Hidea

  Hidea Üye

  Kayıt:
  25 Nisan 2011
  Mesajlar:
  45
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  İZMİR
  Damla Marin ve hidea Deniz Motorları Türkiye olarak uyarıyoruz ve Ülkemizde uzun yıllardır ötelenen bir husus hakkında da bilgilendirmek istiyoruz;

  2 zamanlı deniz motorlarının egzos emisyon oranları oldukça yüksek olduğu için Avrupa ülkelerinde uzun zamandır yasak olduğunu biliyoruz. 31.12.2011 günü itibari ile bu yasak ülkemizde de başlamış bulunmaktadır. Bu kapsamda Hidea Deniz Motorları Türkiye olarak biz 2 zamanlı Motor ithalatını yapmıyoruz ve müşterilerimizi her ortamda bilgilendirip 4 zamanlı motorları tercih etmeleri konusunda yönlendiriyoruz. konu ile ilgili resmi gazete de yayınlanan kanunu içeren resmi gazete ve Gezi tekneleri yönetmeliğinin Geçici maddesini aşağıda bilgilerinize sunuyoruz lütfen inceleyiniz.
  Denizler Geleceğimizdir.  Konu ile ilgili 2002'den günümüze gelen değişiklikleri içeren kanunlar ve son hali aşağıdaki gibidir.

  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli mevzuata uygun olan iki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, 1/1/2008 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve/veya hizmete sunulabilir.  (2) İki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, en geç (Değişik ibare:RG-9/6/2009-27253) 31/12/2011tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.  (3) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyonlarına ve gürültü emisyonlarına ilişkin kuralları, (Değişik ibare:RG-9/6/2009-27253) 31/12/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  GEZİ TEKNELERİ YÖNETMELİĞİ  BİRİNCİ BÖLÜM  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  Amaç  MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 2 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlerin tasarımı ve yapımı için temel güvenlik gereklerini belirlemek, söz konusu ürünlerin bu gereklere uygun olarak piyasaya arz edilmelerini sağlamak üzere, CE uygunluk işaretlemesi ve bunlara ilişkin piyasa gözetimine ve denetimine yönelik usul ve esasları düzenlemektir.  Kapsam  MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik;  a) Tasarım ve yapılış bakımından;  1) Gezi teknelerine ve kısmen tamamlanmış teknelere,  2) Kişisel deniz taşıtlarına,  3) Tekneye tesis edilmek üzere monte edilmemiş durumda piyasaya arz edilen ve Ek-2’de belirtilen bileşenlere,  b) Egzoz emisyonu bakımından;  1) Gezi teknelerine veya kişisel deniz taşıtlarına tesis edilmiş veya tesis edilmesi amaçlanmış tahrik motorlarına,  2) Bu teknelere tesis edilmiş olan tahrik motorlarından büyük tadilata tabi olanlara,  c) Gürültü emisyonu bakımından;  1) Entegre egzozu olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi teknelerine veya tahrik motoru tekne içinde bulunan gezi teknelerine,  2) Entegre egzozu olmayan kıçtan tahrikli motoru bulunan gezi tekneleri veya tahrik motoru tekne içinde bulunan gezi teknelerinden, teknede büyük tadilat görüp, tadilatı takiben beş yıl içinde piyasaya arz edilenlere,  3) Kişisel deniz taşıtlarına,  4) Gezi teknelerine tesis edilmesi amaçlanan dıştan takmalı motorlara ve entegre egzozu bulunan kıçtan tahrikli motorlara.  ç) Birinci fıkranın (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ürünlere bu Yönetmelik hükümleri, sadece Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra piyasaya ilk arz edilişlerinde ve/veya kullanıma alınışlarında,  uygulanır.  (2) Aşağıda belirtilenler bu Yönetmeliğin kapsamında değildir.  a) Tasarım ve yapılış bakımından;  1) Kürekli eğitim tekneleri ve kürekli yarış tekneleri dâhil, üreticisi tarafından sadece yarış için tasarımlanmış ve etiketlenmiş tekneler,  2) Kanolar, kayaklar, gondollar ve deniz bisikletleri,  3) Yelkenli kayaklar,  4) Kayaklar (motorlu kayaklar dâhil),  5) 1950 yılından önce tasarımlanmış tarihî teknelerin genelde orijinal malzemelerden tek olarak üretilen ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlenen kopyaları,  6) Daha sonra piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler,  7) İmalatını takiben beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen tekneler,  8) Gezi teknesi tarifi içine girmemek kaydıyla, ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran tekneler, özellikle yolcu sayısına bakılmaksızın 4/10/1982 tarihli ve 82/714/EEC numaralı Direktifte “15 veya daha büyük DWT’na sahip olan tekneler veya 15 m3’lük veya daha fazla deplasman hacmine sahip olup ta eşya taşımak için tasarlanmamış olan tekneler, deplasmanı 15 m3’ten az olanlar da dâhil olmak üzere, tekneleri çekmek veya itmek için inşa edilmiş tekneler" şeklinde tanımlanan iç su yolu tekneleri,  9) Denizaltılar,  10) Hava yastıklı tekneler,  11) Ayaklı tekneler (hydrofoils),  12) Kömür, kok, odun, fueloil veya gaz yakılarak elde edilen buhar gücüyle çalıştırılan tekneler.  b) Egzoz emisyonu bakımından;  1) Aşağıdakilere tesis edilmiş veya aşağıdakilere tesis edilmesi özellikle amaçlanmış tahrik motorları; sadece yarış amaçlı olan ve imalatçısı tarafından bu şekilde etiketlendirilmiş bulunan tekneler, daha sonra piyasaya arz edilmemek şartıyla deneme amacıyla üretilen tekneler, gezi teknesi tarifi içine girmemek kaydıyla ticarî amaçla yolcu taşıyan ve mürettebat bulunduran tekneler, özellikle yolcu sayısına bakılmaksızın 82/714/EEC numaralı Direktifte “15 veya daha büyük DWT’na sahip olan tekneler veya 15 m3’lük veya daha fazla deplasman hacmine sahip olup ta eşya taşımak için tasarlanmamış olan tekneler, deplasmanı 15 m3’ten az olanlar da dâhil olmak üzere, tekneleri çekmek veya itmek için inşa edilmiş tekneler" şeklinde tanımlanan tekneler, denizaltılar, hava yastıklı tekneler, ayaklı tekneler (hydrofoils).  2) 1950 yılından önceki tasarımlara dayanan tarihî tahrik motorlarının seri olarak değil, orijinal ve tek olarak üretilen ve 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinin (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen teknelerde kullanılan kopyaları,  3) Beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla, kişisel kullanım için imal edilen tahrik motorları.  c) Gürültü emisyonu bakımından; 2 nci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen tüm tekneler, beş yıl süreyle piyasaya arz edilmemek kaydıyla kişisel kullanım için imal edilen tekneler.  Dayanak  MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,  a) 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (b) ve (c) bentleri ile 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümlerine dayanılarak,  b) “Üye ülkelerin gezi teknelerine yönelik kanun, tüzük, yönetmelik ve idarî tedbirlerinin yakınlaştırılması” hakkında 16/6/1994 tarihli ve 94/25/EC sayılı Konsey Direktifi ve bu Direktifi revize eden 2003/44/EC sayılı Direktifi bir araya getiren 20/11/2003 tarihli “konsolide edilmiş metin” paralelinde,  hazırlanmıştır.  Tanımlar  MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;  a) Gezi Teknesi: Teknenin piyasaya gezi amaçlı olarak arz edilmesi hâlinde, aynı teknenin kiralanarak veya gezi tekneciliği eğitiminde kullanılıyor olması, teknenin bu Yönetmeliğin kapsamına girmesini engellememek üzere, uyumlaştırılmış standarda göre ölçüldüğünde boyu 2,5 metreden 24 metreye kadar olan, tahrik sistemlerine bakılmaksızın spor ve eğlence amaçlı, herhangi bir tipteki tekneyi,  b) İdare: Denizcilik Müsteşarlığını,  c) İmalatçı: Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünleri tasarımlayan ve imal eden veya bu kapsamda tasarımlanmış ve/veya imal edilmiş ürünleri kendi adına piyasaya arz etmek üzere elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiyi,  ç) Kişisel Deniz Taşıtı: Tahrik kaynağı olarak su jeti pompasına sahip içten yanmalı bir motorun kullanıldığı ve tekne gövdesinin sınırladığı bölge içinde değil de üzerinde oturan, ayakta duran veya diz çökmüş vaziyetteki bir kişi veya kişiler tarafından kullanılan, boyu 4 metreden küçük tekneyi,  d) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,  e) Motor Ailesi: Tasarımlarındaki özellikler sebebiyle benzer egzoz emisyonu karakteristiklerine sahip olmaları beklenen ve bu Yönetmeliğin egzoz emisyonu ile ilgili kurallarına uyan motorların imalatçıları tarafından yapılan gruplandırmayı,  f) Motorda Büyük Tadilat: Motorda gerçekleştirilen ve motorun emisyon karakteristiklerini değiştirmeyen motor bileşenlerinin yenisiyle değiştirilmesi hariç, motorun emisyon sınırlarının Ek-1’in B bölümünde belirtilen sınırları aşmasına sebep olan, motorun anma gücünü % 15’ten fazla artıran tadilatları,  g) Tahrik Motoru: Tekne içine yerleştirilen motorlar, entegre egzozu bulunan veya bulunmayan kıçtan tahrikli motorlar ve dıştan takmalı motorlar dâhil, tahrik amacıyla kullanılan, buji ile veya sıkıştırma ile ateşlenen içten yanmalı iki zamanlı veya dört zamanlı herhangi bir motoru,  ğ) Tahrik Sistemi: Teknenin tahrik edildiği mekanik metodu, özellikle pervaneli veya su jetli mekanik tahrik sistemlerini,  h) Teknede Büyük Tadilat: Teknede gerçekleştirilen ve teknenin tahrik araçlarının değişmesini, motorda büyük tadilat yapılmasını, teknenin “yeni bir tekne” olarak nitelendirilmesine sebep olacak değişiklikler yapılmasını kapsayan tadilatları,  ı) Yetkili Temsilci: İmalatçının bu Yönetmelik hükümlerine göre yükümlülüklerini yerine getirmek üzere imalatçıdan yazılı izni bulunan gerçek veya tüzel kişiyi,  ifade eder.  İKİNCİ BÖLÜM  Ürünün Piyasaya Arz Edilmesine İlişkin Hükümler  Piyasaya arz/hizmete sunma  MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, doğru bir şekilde imal edildikleri ve bakımları yapıldığı takdirde; insan sağlığını ve güvenliğini, mal varlığını ve çevreyi tehlikeye atmamaları hâlinde, sadece tasarımlandıkları amaca uygun olarak piyasaya arz edilmelerini ve kullanım için hizmete sunulmalarını temin edecek gerekli önlemler alınır.  (2) Bu Yönetmeliğin hükümleri, Türkiye Cumhuriyetinin ilgili kurumlarının; çevrenin korunması, su yollarının yapısının korunması ve su yollarının güvenliğinin sağlanması amacıyla, bazı su yollarında seyirle ilgili kurallar koymasını engellemez, ancak bu kurallar, bu Yönetmeliğe uygun teknelerde değişiklik gerektirmemelidir.  Temel gerekler  MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, Ek-1’de belirtilen temel emniyet, sağlık, çevre ve tüketici koruma gereklerini karşılaması zorunludur.  Ürünlerin serbest dolaşımı  MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden üçüncü bölümde açıklanan uygunluk prosedürleri dâhil, bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunu gösteren ve Ek-4’te belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyanların piyasaya arzı ve/veya hizmete sunulması,  (2) İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin ya da ürünün piyasaya arzından sorumlu kişinin, kısmen tamamlanmış teknenin Ek-3’ün (a) maddesi hükmüne göre başkaları tarafından tamamlanacağını beyan etmesi hâlinde kısmen tamamlanmış teknenin piyasaya arzı,  (3) İlgili temel gereklere uygunluğu gösteren ve Ek-4’te belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan Ek-2’de belirtilen bileşenlerin, Ek-15’te yer alan Yazılı Uygunluk Beyanına sahip olması ve Ek-3’ün (b) maddesi hükmüne göre gezi teknesinde kullanılacağını imalatçının, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya üçüncü bir ülkeden ithalat söz konusu olduğunda bileşenleri piyasaya arz eden kişinin beyan etmesi hâlinde, bu bileşenlerin piyasaya arzı veya hizmete sunulması,  (4) İmalatçısının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin motorun gezi teknesine veya kişisel deniz taşıtına, imalatçısının talimatlarına göre tesis edilmesi hâlinde bu Yönetmeliğin egzoz emisyonuyla ilgili kurallarını karşıladığını, Ek-15’in 3 üncü maddesine uygun olarak beyan etmesi hâlinde;  a) Tekne içine tesis edilen motorların ve entegre egzozu bulunmayan kıçtan tahrikli motorların,  b) 5/1/2003 tarihli ve 24984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gazlara ve Partikül Hâlindeki Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (97/68/AT) ekinde yer alan Ek-1’in 4.2.3. maddesinde belirtilen Faz II’ye uygun olarak Tip Onayı bulunan motorların,  c) 24/6/2003 tarihli ve 25148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Hâlindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (88/77/AT) göre Tip Onayı bulunan motorların,  piyasaya arzı veya hizmete sunulması,  (5) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerden bu Yönetmelik gereklerine uymayanların, bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlanmadan pazarlanmayacağını veya hizmete sunulmayacağını açıkça belirten bir işaretin görülebilir bir şekilde konması şartıyla; ticarî fuar, sergi, gösteri ve benzeri etkinliklerde sergilenmesi,  yasaklanamaz, sınırlanamaz ve engellenemez.  (6) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, diğer yönleriyle başka yönetmeliklere tabi olması ve o yönetmelikler gereğince de CE uygunluk işareti taşıması gerektiğinde, ürünün taşıdığı CE uygunluk işareti, diğer yönetmeliklerin hükümlerine de uygunluğunu gösterir. CE uygunluk işareti, yönetmeliklerdeki hükümlere veya yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uygunluğu gösterir. Bu durumda, yönetmeliklerin imalatçı tarafından uygulanan hükümleri, ürüne eşlik eden o yönetmeliklerin gerektirdiği dokümanlarda, uygunluk beyanlarında veya talimatlarda yer alır.  Atıfta bulunulan standartlar  MADDE 8 - (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin, atıfta bulunulan standartların hükümlerini yerine getirmesi hâlinde, 6 ncı maddede belirtilen temel gerekleri karşıladığını kabul eder. İdare, atıfta bulunulan standartların referans numaralarını bir tebliğ ile Resmî Gazete’de yayımlar.  (2) Bu maddede atıfta bulunulan standartların 6 ncı maddede belirtilen temel gerekleri sağlamadığı belirlenirse durum, sebepleriyle birlikte, İdare tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile 83/189/EEC numaralı Direktif gereği kurulmuş bulunan Daimî Komiteye bildirilir.  Ürünün piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması ve bertaraf edilmesi  MADDE 9 - (1) İdare; bu Yönetmelik kapsamına dâhil ve Ek-4’te belirtilen CE uygunluk işaretini taşıyan ürünlerin doğru bir şekilde tasarımlanmasına, imal edilmesine, tesis edilmesine, bakımı yapılmasına ve tasarımlandığı amaca uygun olarak kullanılmasına rağmen insan sağlığını ve güvenliğini, mal ve çevre güvenliğini tehlikeye attığına dair kesin belirtiler bulunması hâlinde, söz konusu ürünü pazardan geri çekmek veya piyasaya arzını ve/veya hizmete sunulmasını yasaklamak veya sınırlamak için geçici önlemleri alır. İdare, alınan tedbirleri derhâl Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığı ile Komisyona bildirir. İdare, bu kararına yol açan sebepleri açıklar, özellikle, uygunsuzluğun:  a) 6 ncı maddede belirtilen temel gereklerin sağlanamamasından,  b) Uygulandığı belirtilen ve 8 inci maddede atıfta bulunulan standartların yanlış uygulanmasından,  c) 8 inci maddede atıfta bulunulan standartların kendi yetersizliğinden,  kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir.  (2) Bu önlemler kapsamında İdare, öncelikle söz konusu ürünün imalatçısından ve/veya ürünü piyasaya arz eden kişiden, ürünün bu Yönetmelik hükümlerine uygun hâle getirilmesini, yazılı bir düzeltme bildirimi ile talep eder. Düzeltme bildiriminde, İdarece;  a) CE uygunluk işareti iliştirilmiş gezi teknesi, bileşenin (ambalajı üzerinde CE uygunluk işareti taşıyan dâhil), 15/11/2001 tarihli ve 2001/3530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığına dair belirtiler ve bunun nedenleri açıklanır.  b) İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen yönetmeliklerin hangi hükmünün/hükümlerinin yerine getirilmediği belirtilir.  c) Bildirimde bulunulan kişiden, ürünün, CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik ve bu Yönetmeliğin hükümlerine uygunluğunun sağlanması ve bildirimde belirtilen sürede söz konusu yönetmeliklere uygun olmayan hususların sona erdirilmesi ve yönetmeliklerin hükümlerine uyulduğuna dair yeterli kanıt sunması talep edilir.  ç) Bildirimde belirtilen süre içinde yukarıdaki kanıtların sağlanamaması ya da süre sonunda uygunsuzluğun devam etmesi hâlinde, söz konusu gezi teknesi veya bileşen ile bildirim yapılan kişi tarafından piyasaya arz edilecek aynı tipteki, başka herhangi bir gezi teknesi veya bileşenle ilgili olarak, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca daha ileri tedbir alınabileceği hususunda uyarıda bulunulur.  (3) Kapsama dâhil ürünlerden bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar CE uygunluk işaretine sahipse, İdare, ürüne CE uygunluk işaretini iliştirenler hakkında gerekli tedbirleri alır ve durumu 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ile Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik uyarınca, Komisyon da dâhil, ilgili mercilere, Dış Ticaret Müsteşarlığı aracılığıyla bildirir.  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  Uygunluk Değerlendirmesi ve Onaylanmış Kuruluşlar  Uygunluk değerlendirmesi  MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki ürünlerin piyasaya arz edilmesinden ve/veya hizmete sunulmasından önce, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, bu maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürlerini uygulamak zorundadır. Üretimi tamamlanmış gezi teknelerinde yapılan değerlendirmelerde, teknenin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlayacak yükümlülükler imalatçısı tarafından da, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından da sağlanamazsa, bu işlemler, kendi sorumluluğu altında ürünü piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunulmasını sağlayan, gerçek veya tüzel kişiler tarafından gerçekleştirilir. Bu durumda, ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunulmasını sağlayan kişi, üretim sonrası raporu almak üzere onaylanmış kuruluşa müracaat etmelidir. Ürünü piyasaya arz eden veya hizmete sunulmasını sağlayan kişi, ürünün üretildiği veya piyasaya arz edildiği/hizmete sunulduğu ilk ülkede piyasaya arz edilirken hazırlanan teknik dosya ve mevcut diğer dokümanları, onaylanmış kuruluşa vermelidir. Onaylanmış kuruluş, ürünün bu Yönetmelikteki ilgili hükümlere eşdeğer uygunlukta olduğundan emin olmak için bu tek ürünü inceler, hesaplamalar yapar ve diğer değerlendirme işlemlerini gerçekleştirir. Bu durumda, Ek-1’in 2.2. maddesinde açıklanan üretici plakasına “imalat sonrası değerlendirme ile sertifikalandırılmıştır” ifadesi yazılır. Onaylanmış kuruluş, yaptığı değerlendirme işlemleriyle ilgili bir uygunluk raporu düzenler ve ürünü kendi sorumluluğunda piyasaya arz eden ve/veya hizmete sunulmasını sağlayan kişiye bilgi verir. Bu kişi, Ek-15’te yer alan Yazılı Uygunluk Beyanını verir ve ürüne CE uygunluk işaretini iliştirir veya iliştirilmesini sağlar. CE uygunluk işaretinin yanında ürünün uygunluk değerlendirmesini gerçekleştiren onaylanmış kuruluşun ayırt edici numarası da yazılır.  (2) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen ürünlerin tasarım ve üretimiyle ilgili olarak, imalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, tekne tasarım kategorileri A, B, C ve D için (Tekne tasarım kategorileri Ek-1’in A bölümünün 1. maddesinde verilmiştir.) aşağıdaki işlemleri uygular.  a) Kategori A ve Kategori B için:  1) Tam boyu 2,5 metre ile 12 metre arasında olan tekneler için; Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.  2) Tam boyu 12 metre ile 24 metre arasında olan tekneler için; Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.  b) Kategori C için:  1) Tam boyu 2,5 metre ile 12 metre arasında olan tekneler için; Ek-1’in A bölümünde yer alan temel gereklerin 3.2. ve 3.3. maddeleriyle ilgili uyumlaştırılmış standartlara uyulması hâlinde; Ek-5’te belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”, Ek-1’in A bölümünde yer alan temel gereklerin 3.2. ve 3.3. maddeleriyle ilgili uyumlaştırılmış standartların uygulanmamış olması hâlinde; Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.  2) Tam boyu 12 metre ile 24 metre arasında olan tekneler için; Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.  c) Kategori D için: Tam boyu 2,5 metre ile 24 metre arasında olan tekneler için; Ek-5’te belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.  ç) Kişisel deniz taşıtları için; Ek-5’te belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”.  d) Ek-2’de belirtilen bileşenler için; “Modül B + Modül C” veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H”den herhangi biri; uygulanır.  (3) Egzoz emisyonlarıyla ilgili olarak; 2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen ürünler için; motor imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından Ek-7’de belirtilen “AT Tip İncelemesi” (Modül B) ve ilaveten Ek-8’de belirtilen “Tipe Uygunluk” (Modül C) veya “Modül B + Modül D” veya “Modül B + Modül E” veya “Modül B + Modül F” veya “Modül G” veya “Modül H” uygulanır.  (4) Gürültü emisyonları ile ilgili olarak;  a) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen ürünler için; tekne imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından aşağıdaki işlemler uygulanır.  1) Uyumlaştırılmış standart (EN ISO 14509) kullanılarak gürültü ölçme deneyleri yapılmış ise; Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen “Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H).  2) Değerlendirme için “Froude Sayısı” ve “Güç-Deplasman Oranı” metodu uygulanmış ise; Ek-5’te belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen “Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H).  3) Değerlendirme için dördüncü fıkranın (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre değerlendirilip belgelenmiş bir referans teknenin verileri kullanıldığında; Ek-5’de belirtilen “İç Üretim Kontrolü” (Modül A) veya Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen “Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H).  b) 2 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) ve (4) numaralı alt bentlerinde belirtilen ürünler için; kişisel deniz taşıtı/motoru imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından; Ek-6’da belirtilen “İç Üretim Kontrolü ve Testler” (Modül Aa) veya Ek-11’de belirtilen “Birim Doğrulaması” (Modül G) veya Ek-12’de belirtilen “Tam Kalite Güvencesi” (Modül H) uygulanır.  Onaylanmış kuruluşlar  MADDE 11 - (1) İdare; 10 uncu maddede belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürleri ile ilgili görevleri yerine getirmek üzere, Türkiye’de yerleşik test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından uygun niteliklere sahip olanları, belirlediği şartlarla, onaylanmış kuruluş olarak belirler ve yetkilendirildikleri ürün kapsamı ve özel görevleri, Komisyona bildirilmek üzere, Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirir. Komisyon tarafından kimlik kayıt numarası verilen kuruluşlar, yetkilendirildikleri ürün kapsamı ve özel görevleri İdarece Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle, onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir.  (2) İdarece; onaylanmış kuruluş olarak tayin edilecek kuruluşların değerlendirilmesinde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3531 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Ek-14’te belirtilen esaslar uygulanır. İlgili uyumlaştırılmış ulusal standartlardaki değerlendirme esaslarını karşılayan kuruluşların, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Ek-14’te belirtilen esasları yerine getirdiği kabul edilir.  (3) Görevlendirilen onaylanmış kuruluşların, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri ve Ek-14’te belirtilen esasları karşılamadığı ve görevlendirme şartlarından herhangi birini yerine getirmediğinin İdarece tespiti hâlinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun ve Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. Bu hükümler gereği faaliyetine son verilen veya 3 ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, onaylanmış kuruluşun kendi talebi üzerine görevlendirmesi sona eren onaylanmış kuruluşlar Resmî Gazete’de yayımlanır ve durum Komisyona ve üye ülkelere bildirilmek üzere Dış Ticaret Müsteşarlığına bildirilir. Görevlendirmesi sona eren onaylanmış kuruluşların bundan sonraki yükümlülükleri hakkında, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.  (4) İdarece görevlendirilen herhangi bir onaylanmış kuruluş;  a) Görev kapsamında kendisine sunulan ilgili dokümanların Türkçe veya kuruluşça kabul gören dillerde yazılmamış olması,  b) Görevlerini yerine getirmek üzere, 12 nci madde uyarınca, başvuru sahibince başvuru ile birlikte ödenmesi talep edilen ücreti alamaması,  c) Elinde bekleyen başvuruların yoğunluğu nedeniyle, talep edilen işe, ilgili başvuruyu takiben 3 ay içinde başlayabilmesini makul sebeplerle mümkün görmemesi,  hâlinde görevlendirme konusu yükümlülüklerini yerine getirmeyebilir.  Onaylanmış kuruluş ücretleri  MADDE 12 – (1) İdarece görevlendirilmiş bir onaylanmış kuruluş, 11 inci madde uyarınca yerine getireceği görevler için, ilgili hizmet yerine getirilirken yapılan veya yapılacak işin maliyeti, özelliği, süresi ve söz konusu iş veya benzer iş için normal olarak alınan makul bir kâr dikkate alınarak hesaplanacak miktarı aşmamak üzere bir ücret alabilir.  (2) Onaylanmış kuruluş, başvuru sahibi tarafından talep edilen işler için makul bir miktarda peşin ödeme yapılmasını isteyebilir.  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  CE Uygunluk İşareti  Uygunluk işareti  MADDE 13 - (1) Aşağıda belirtilen ürünlerin, piyasaya arz edildiğinde, CE uygunluk işareti taşımaları gerekir.  a) Ek-1’de belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilen gezi teknesi, kişisel deniz taşıtı ve Ek-2’de belirtilen bileşenler,  b) Ek-1’in B ve C bölümlerinde belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilen dıştan takmalı motorlar,  c) Ek-1’in B ve C bölümlerinde belirtilen temel gerekleri sağladığı kabul edilen entegre egzoz sitemine sahip kıçtan tahrikli motorlar.  (2) Ek-4’de gösterilen CE uygunluk işareti; Ek-1’in A bölümünün 2.2. maddesi hükmü gereği gezi teknesinin ve kişisel deniz taşıtının, Ek-2’de belirtilen bileşenlerin ve/veya ambalajlarının ve Ek-1’in B bölümünün 1.1. maddesi hükmü gereği dıştan takmalı motorların ve entegre egzoz sistemi bulunan kıçtan tahrikli motorların, görülebilir bir yerine okunaklı ve silinmez bir şekilde konmalıdır. CE uygunluk işaretiyle birlikte, Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-16’da açıklanan işlemlerin yerine getirilmesinden sorumlu onaylanmış kuruluşun kimlik numarası da yer alır.  (3) Bu Yönetmeliğin kapsamına giren ürünlere CE uygunluk işaretinin şekil ve anlamı hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler iliştirilemez. CE uygunluk işaretinin okunabilirliğini ve görülebilirliğini engellememesi şartıyla bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlere ve/veya ambalajlarına diğer işaretler iliştirilebilir.  (4) 9 uncu madde hükmünden bağımsız olarak;  a) İdarece; CE uygunluk işaretinin yanlış olarak iliştirildiğinin tespit edilmesi hâlinde söz konusu ürünün imalatçısı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından, İdarenin belirlediği şartlar altında bu aykırılığın giderilmesi zorunludur.  b) Aykırılığın devam etmesi durumunda; Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümlerine ve 9 uncu maddede belirtilen prosedürlere uygun olarak İdare, söz konusu ürünün piyasaya arz edilmesini sınırlamak veya yasaklamak veya piyasadan geri çekilmesini sağlamak için uygun bütün tedbirleri alır.  BEŞİNCİ BÖLÜM  Çeşitli ve Son Hükümler  Kayıt sistemi  MADDE 14 - (1) İdare, bu Yönetmelik kapsamındaki teknelere ilişkin olarak bir kayıt sistemi oluşturur. Kayıt sistemine ilişkin usul ve esaslar ile yükümlülükler tebliğle düzenlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.  Aykırı davranışlar hakkında uygulanacak hükümler  MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan ve faaliyet gösterenler hakkında; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince cezaî işlem yapılır.  (2) Kapsama dâhil ürünlerin, bu Yönetmelik hükümlerine göre piyasaya arz edilmesini ve/veya hizmete sunulmasını kısıtlamaya yönelik olarak alınan her hangi bir karar için ayrıntılı gerekçeler verilmelidir. Kararla ilgili söz konusu taraf, yürürlükteki mevzuata göre, karara itiraz imkânları ve süresi hakkında da bilgi verilerek, konu hakkında en kısa sürede bilgilendirilir.  Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik  MADDE 16 – (1) 2/4/2002 tarihli ve 24714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.  Yürürlükle ilgili istisnalar  GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli mevzuata uygun olan iki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, 1/1/2008 tarihine kadar piyasaya arz edilebilir ve/veya hizmete sunulabilir.  (2) İki zamanlı benzinli motorlar, dizel motorlar ve dört zamanlı benzinli motorlar, en geç (Değişik ibare:RG-9/6/2009-27253) 31/12/2011tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.  (3) Bu Yönetmeliğin egzoz emisyonlarına ve gürültü emisyonlarına ilişkin kuralları, (Değişik ibare:RG-9/6/2009-27253) 31/12/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.  (4) (Ek:RG-19/9/2009-27354) Bu Yönetmeliğin CE uygunluk işaretlemesine ilişkin hükümleri, 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulunan ve Özel Kullanıma Mahsus Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının İthal Edilmesine İlişkin Tebliğ” kapsamında ithal edilen tekneler için 30/11/2009 tarihinden itibaren uygulanır.  Yayımlanmış tebliğlerin uygulanması  GEÇİCİ MADDE 2 – (1) İlgili konularda yeni tebliğler yayımlanıncaya kadar, 16 ncı maddeyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe dayanılarak yürürlüğe konulan; 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 15 inci maddesinde Yer Alan Kayıt Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar ile Yükümlülüklere İlişkin Tebliğ (2005/1) ile 29/6/2005 tarihli ve 25860 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Yer Alan Uyumlaştırılmış Ulusal Standartların Listesinin Yayımlanmasına İlişkin Tebliğin (2005/2) uygulanmasına devam edilir.  Yürürlük  MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  Yürütme  MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.  Ekleri için tıklayınız.

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin  Tarihi  Sayısı  28/12/2006  26390  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin  Tarihi  Sayısı  1.  9/6/2009  27253  2.  19/9/2009  27354
   
 2. Sponsorlu Bağlantılar
 3. levrekci

  levrekci Üye

  Yaş:
  47
  Kayıt:
  31 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  72
  Beğeniler:
  6
  Şehir:
  istanbul
  peki sahibi olduğum mevcut 2 zamanlı motoru ne yapacağım?
  çöp mü oldu yani benim makine ?

  ellerinde 2 zamanlı motoru olanların neler yapması gerektiği hakkında bilginiz var mı?
   
 4. Hidea

  Hidea Üye

  Kayıt:
  25 Nisan 2011
  Mesajlar:
  45
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  İZMİR
  Sayın Levrekci,

  2 Zamanlı Deniz motorları kullanımı hakkında henüz bir kısıtlama bulunmuyor. kısıtlama 1 Ocak 2012'den itibaren başlayan 2 Zamanlı Deniz motorlarının Satışını Kapsamaktadır. ancak uzun vadede egzos emisyonundan geçmeyen ve CE sertifikasına sahip olmayan bütün deniz motorlarının kısıtlamalar ile güncellenmesi hedefleniyor. avrupada örnekleri bulunmakta. ancak bu oldukça uzun sürecek bir revize işlemi gibi görünüyor. daha detaylı bilgiyi bulunduğunuz bölgedeki Liman Başkanlıklarından edinebilirsiniz.

  Saygılarımızla.
   
 5. levrekci

  levrekci Üye

  Yaş:
  47
  Kayıt:
  31 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  72
  Beğeniler:
  6
  Şehir:
  istanbul
  verdiğiniz bilgi için çok tşk ederim.
  anladığım kadarı ile yasa kullanıcıdan daha çok 1 ay sonraki fuarda neredeyse tüm 2 zamanlı motor stoklarını satmaya çalışacak ithalatçıları bağlayıcı nitelikte
   
 6. autan

  autan Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  61
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  Ankara
  Sn Damla Marin Yetkilileri,

  Kafama bu konuda takılan bir konuyu sizinle paylaşmak isterim. 2011 aralık ayının ortaından 2012 ocak ayının ortasına kadar bir kampanya yaptınız. Ve bu kampanya ile ilgili birçok internet sitesinde ve forumunda reklam yaptınız. 2 zamanlı motorların satışının 2012 yılında yasaklanacağını bildiğiniz halde neden bizlere kampanyanızda bu motoru sattınız veya satmak için cazip fiyatlar koydunuz. Sonuçta yaptığınız kampanyada 2 zamanlı motorların satışının 01.01.2012 yılında yasaklanacağını ve zaman içinde de kullanımının yasaklanacağını bizlerle paylaşmanız gerekmez miydi? Bence gerekirdi ve bunun yapılmaması bana göre etik değil. Sonuçta bizler son kullanıcı olarak bu tip mevzuatı takip edemeyebiliriz ama siz yaptığınız iş gereği bu mevzuata tabisiniz ve bilmeme duymama gibi bir lüksünüz olamaz. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.
   
 7. Hidea

  Hidea Üye

  Kayıt:
  25 Nisan 2011
  Mesajlar:
  45
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  İZMİR
  Sayın Görkem AKTAN;

  Damla Marin olarak bu ve benzeri konularda sektör içerisinde firmamız kadar duyarlı firma malesef bulunmamaktadır. şahsen bu forum ve diğer forumlardan şirketimizi ve şirket yetkilerimizi tanıyan değerli dostlar bu konuda size mutlaka bilgi paylaşımında bulunacaklardır. Hidea Deniz Motorları Türkiye olarak 2010 yılında hiç 2 zamanlı ürün satışı yapmadık. müşterilerimiz bayilerimiz ve servislerimiz yoğun istekte bulunduğu için 2011 yılı içerisinde siparişleri doğrultusunda 2 zamanlı ithalatını gerçekleştirdik. bütün sektör fuarlarına katılan firmamız her ortamda müşterilerimizi 4 zamanlı ürünleri tercih etmeleri konusunda bilgilendirdik. ayrıca bu gün zarfında halen ülkemizde 2 zamanlı motor satışı Hidea Deniz Motorları dısşında devam etmektedir. yapılan kampanya 2 zamanlı stoklarını eritmek gibi algılanmış sanırsız. ancak Hidea Deniz Motorları Türkiye olarak 2 zamanlıları herzaman kısıtlı tuttuk.bu anlamda ilk duyarlı davranış yine şirketimizden gelmiştir. Her Limana Hidea Kampanyasından yararlanan bütün müşerilerimiz mutlaka 2 zamanlılar hakkında uyarılıp 4 zamanlıları tercih etmeleri istenmiştir. ancak 2 zamanlı ürünlerin fiyat açısından daha uygun olması müşterileri 2 zamanlı tercihine yöneltmektedir. şayet etik değerlerden bahsetmeden önce lütfen bilginizin bulunmadığı ve itham ettiğiniz hususlar için kısa bir araştırma yapınız. her ortamda her fuarda ve sizlerle biraraya geldiğimiz her türlü etkinlikte 2 zamanlıların geleceği konusundaki sıkıntıları paylaşmış bulunmaktayız. ancak hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. sizin vasıtanız ile diğer değerli dostlarda bu hususta bilgilenmiş olacaklar. daha detaylı bilgi paylaşım için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Saygılarımızla.
   
 8. Hamdi

  Hamdi Admin Site Admin

  Yaş:
  42
  Kayıt:
  29 Nisan 2010
  Mesajlar:
  19.559
  Beğeniler:
  9.504
  Şehir:
  İstanbul
  Yanılmıyorsam 2 yıl önce Bir fuarda Hidea Motor stantını ziyaretimde Mehmet Ali bey ile bir sohbet yapmıştık.

  O zaman 2 Zamanlı motor satmıyorlardı, ben ve benim gibi orada ziyarete gelenler "neden 2 zamanlı satışı yapmıyorsunuz" diye sormuştuk.

  Mehmet Ali bey ise, "2 zamanlı motorların ileride yasaklanacağını ve 3 mil içinde kullanılmayacağını" bize anlatmıştı.

  Tabi her zaman olduğu gibi son kullanıcılar, yasak gelmeden bu bilgilere pek inanmıyor.

  "Acaba ellerinde 4 zamanlı var diye onumu satmak istiyorlar" gibi algılıyordu.

  Bu taleplere çokluğuna dayanamayarak getirildiği kanaatindeyim.

  Kısacası uyardıkları konusunda ben bire bir şahidim. Art niyetli bir tutum içersinde olduklarını hiç düşünmedim.
   
 9. autan

  autan Üye

  Kayıt:
  19 Mayıs 2010
  Mesajlar:
  61
  Beğeniler:
  0
  Şehir:
  Ankara
  Hamdi Bey,
  Dediğiniz gibi firma bu konuda çok duyarlı olabilir ama bunu reklam kampanyalarında da göstermeleri gerekirdi. Eminim bir çok kişi kampanya ve arkasından yapılan 2 zamanlı motorların satışının yasaklanması yazısından sonra benim gibi düşünmüştür. Ortada bir bilgi eksikliği var ise o sanırım firmadan kaynaklanıyor. Tabii bunda art niyet var mı yok mu bu önemli. Siz firmayı tanıdığınızı ve bu konuda duyarlı olduklarını söylüyorsanız bu konu kapanmıştır zaten. Teşekkürler.
   
 10. Hamdi

  Hamdi Admin Site Admin

  Yaş:
  42
  Kayıt:
  29 Nisan 2010
  Mesajlar:
  19.559
  Beğeniler:
  9.504
  Şehir:
  İstanbul
  Güvenin için teşekkür ederim Görkem.

  Güvenmediğim bir firmayı asla Balık Sevdam çatısı altına sokmamaya özen gösteriyorum.

  Balık Sevdam çatısı altında öncelikle güven olmalı, sonrasında ise çıkabilecek sorunların çözümü için elimizden geleni yapabilmektir.
   
 11. Latif Uğurluçimen

  Latif Uğurluçimen Aktif Üye

  Kayıt:
  9 Haziran 2011
  Mesajlar:
  359
  Beğeniler:
  5
  Bu konu pek öyle bilinmeyecek yada önceden öngörülmeyecek bir konu değildi ki!

  Uyum yasaları içerisinde zaten çıkması muhtemel tarihi belli olmayan bir konuydu o kadar. Benim 5 yıldır çevremdeki insanlara söylediğim ha bu gün ha yarın beklediğimiz bir şeydi. İsim vermekte sakınca görmüyorum (varsa düzeltilebilir) Yamaha almak isteyen arkadaşıma geçen yıl 4 zamanlı al sebebi de budur dedim. Satıcı yok öyle bir şey kefili benim diyerek 2 zamanlı 9.9 hp motoru satmış.
  Kanun çıktığı güne kadar satıcıların yaptıklarını kandırmaca olarak nitelemek doğru değil.
  Öngörülen, ancak ne zaman sorgusunun henüz cevap bulmadığı zamanlar için kimseyi suçlamamak gerekir.