Hoş Geldin, Ziyaretçi!

Forum içeriğine ve tüm hizmetlerimize erişim sağlamak için forumka kayıt olmalı yada giriş yapmalısınız. Forum üye olmak tamamen ücretsizdir.

5/2 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2020/21)

agartan

Moderatör
Yönetici
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
25,568
Tepkime puanı
14,274
Puanları
113
Yaş
55
Konum
İstanbul
Adı
Şeref
Merhaba arkadaşlar
Aşağıda gördüğünüz 5/2 Amatör amaçlı su ürünleri tebliği yayınlandığı resmi gazetede sadece kötü taranmış pdf versiyonu halinde bulunabilmektedir.
Ben bu pdf dosyasını OCR ile çözümleyerek metin haline getirdim ve çevrim esnasında tanınmayarak yanlış aktarılan karakterleri gördüğüm oranda düzeltmeye çalıştım. Ayrıca tabloları yeniden oluşturdum ki gerek tablolar üzerinde, gerekse tüm sirküler üzerinde arama yapılabilsin.
Bu nedenle burada bulacağınız her hangi bir referansı sayfa ekinde bulunan orijinal pdf versiyonu indirerek kontrol ediniz. Yazdıklarımla pdf versiyonu arasında bir fark varsa (harf ya da anlam hatası) pdf olanı dikkate alın ve bize de haber verin ki düzeltebilelim.

Kurallara uyan avcılara rast gelmesi dileklerimle..


22 Ağustos 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı: 31221TEBLİĞ


Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/2 NUMARALl AMATOR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ
DÜZENLENMESİ HAKKlNDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/21)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam

MADDE 1
- (l) Bu Tebliğin amacı: 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir,

Dayanak

MADDE 2
- (I) Bu Tebliğ: 22/3/197l tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3
- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu T'ebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

c) Amatör balıkçılık: Rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık derneklcri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,

d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

e) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

f) Balık boyu (Toplam boy): Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy: ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu; çatal boy: alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu,

g) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,

ğ) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

h) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasınm veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

ı) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,

i) llçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

j) Liman: Yükleme, boşaltma vc barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

k) Orman içi su: 31/8/1956 tarihli ve 683l sayılı Orman Kanununun l inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

l) Rekreasyonel balıkçılık: insanların dinlenme, eğlence ve Spor amacı ile gönüllü olarak katılabilecekleri şekilde lagünlerde, nehirlerde, baraj gölü, göl ve düzenlenmiş bir alanda yürütülen istihsal faaliyetini,

m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,

o) Su ürünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

ifade eder,

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından:

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Bırakma oltası; Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,

d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,

f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,

g) Düzen (Çökertme): Farklı göz seçenekleri bulunan, balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan, misina veya ip gibi materyalden yapılmış, bir sopa ucuna bağlanarak suya batırmak suretiyle kullanılan içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

ğ) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

h) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,

ı) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

i) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

j) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

k) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,

l) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine ( makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

m) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

n) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

o) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

ö) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb, materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

p) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

r) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

s) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir,),

ş) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla l,5 metre, göz açıklığı en fazla l,5 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

t) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alına işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder,

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan:

a) İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İç sularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İç sularıınızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder,İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık YapılmasıTürk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 - ( 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler, Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir, Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir, Ancak Bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre Amatör Balıkçı Belgesi alma zorunluluğu getirebilir, Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler,

(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-l 'de yer alan forma uygun olarak düzenlenir,


Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5
- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler, Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir, Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2'dc yer alan forma uygun olarak düzenlenir,

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

a) Denizlerimizde tekne ile iç sularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3'de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın:

1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel DüzenlemelerAvlanması yasak olan türler

MADDE 6
- ( 1) Çizelge l'de yer alan türlerin, denizlerde ve iç sularda avlanmaları tamamen yasaktır,Çizelge 1- Avlanması tamamen yasak olan türler


TürlerLatince adı
Deniz alasıSalmo trutta Iabrax
Büyük Camgöz (Kum) köpek balığıCarcharhinus plumbeus
Güneşlenen köpek balığıCetorhinus maximus
Köpek balığıGaleorhimus galeus
Dikburun köpek balığıLamna nasus
Mahmuzlu CamgözSqualus acanthias

Deniz Kaplumbağaları
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriecea
Trionyx triunguis
Mersin balıklarıAcipenser spp.
Mersin morinasıHuso huso
Alakır alasıSalmo kottalati
Deniz çayırlarıPosidonia oceanica
Zostera noltei
Kırmızı yıldızAsterina puncerii
Kırmızı mercanCorallium rubrum
Siyah mercanSavalia savaglia
DenizatıHippocampus hippocampus
MinareCerithium vulgarum
Şeytan minaresiGourmya vulgata
Deniz kulağıHaliotis tuberculatalamellosa
PinaPinna nobilis
MührelerLamellaridae
MayaMaja squinado
Akdeniz FokuMonachus monachus
Yunus ve BalinalarCelecea
OrfozEpinephelus margiatus
Yağlı balıkGarra rufa
Yağ balığıPseudophoxinus sp.
Ticari deniz süngerleriSpongia officinalis
Spongia agaricina
Hippospongia communis


Yemlik balıklar;

MADDE 7
- (1) Çizelge 1'de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkla yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir,


Çizelge 2- Yemlik balıklar

Türkçe AdıLatince adıTürkçe AdıLatince Adı
ÇaçaSprattus sprattusTatlısu kaya balığıProterorhinus marmoratus
HorozbinaBlennius sp.TirsiAlosa fallax nilotica
İnci balığıAlburnus alburnusSardalyaSardinella aurita
İstavritTrachurus spSardina pilchardus
İzmaritMaena smarisTatlısu kolyozuChalcarburnus mossulensis
GümüşAtherina boyeriAlburnus mossulensis

(2) İçsularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır,

(3) Bir amatör balıkçı livar ya da yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 3O adet yemlik balık bulundurabilir, iç sularda livar ya da yem kovası içerisinde canlı olarak yemlik balık bulunduramaz,

(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler,

(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir,

(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir,

(7) İç sularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir iç suya nakli yasaktır,


Genel hususlar

MADDE 8
- (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır,

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarrda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır,

( 3) Deniz ve iç sularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir, Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır,

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır,

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden, karada kurulu tesislere ise 200 metre daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır,

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır,

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, mavzer, av tüfeği ve benzeri her türlü silah, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır,

(8) Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaktır, Ancak, can ve mal güvenliği açısından 50 wattı geçmemek koşuluyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı kullanılan ışık bu kapsamda değerlendirilmez,

(9) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir,

(l0) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir,

(11) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca onuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir,

(12) Bu Tebliğde kişi başı kullanılabilecek av aracı sayısı belirtilenlerin dışında kullanımı serbest diğer av araçlarında kişi başı bir adetten fazla av aracı kullanılamaz,DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç sularda Amatör Balıkçılık Yapılması


İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 9 - (1) Çizelge 3'te yer olan iç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır,

Çizelge 3 - İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

Adı
Latince adı
Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığıOncornhychus mykissÜlkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder,
Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık
türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
TurnaEsox luciusBu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına
kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte bırakıldığı bir su havzasından
temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreğiPerca fluviatilisAşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal
türü olmakla birlikte bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 10
- (1l) Çizelge 4’te yer alan iç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir iç sııdan başka bir iç suya taşınması yasaktır.

Çizelge 4 - İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı
Latince adı
Gerekçesi
Güneş levreğiLepomis gibbosusÜlkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli
türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanıTilapia sp.Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir, Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve
ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Havuz balıklarıCarassius sp.Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir,
Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
GambusiaGambusia holbrookiSivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü,
bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir.
Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)Pseudorasbora parvaEkonomik değeri yoktur, Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir.
Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir.
Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok alık türü üzerinde baskı oluşturur.
Doğal balık faunasına öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir.
GümüşAtherina boyeriDenizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir,
Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

İç sularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 11
- (1) Çizelge 5’te avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır,

Çizelge 5 - İç su balıkları

TürlerLatince adıBoy Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar
(en fazla)
Doğal Alabalık(Bütün türler)25 cm3 adet
Gökkuşağı alabalığıOncornhychus mykissYok10 adet
SazanCyprinus carpio40 cm5 adet
KadifeTinca tinca26 cm5 adet
SudakSander lucioperca26 cm10 adet
Tatlısu levreğiPerca fluviatilis18 cmkg
Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus20 cmkg
SirazCapoela tinca20 cmkg
TurnaEsox lucius40 cm5 ad
YayınSilurus glanis90 cm1 ad
KarabalıkCapoeta trutta20 cm10 ad
Fırat turnasıLuciobarbus esocinus50 cm1 ad
MayaLuciobarbus xanthopterus45 cm1 ad
Yılan balığıAnguilla anguilla50 cm3 ad
Diğer türler----Yokkg

(2) Çizelge 5‘te boy limitleri belirtilen türlerde % S küçük boylara istisna tanınır,

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz,

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg'ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir, Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg'ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dahiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir, Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla l0'u geçemez,

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg‘ı geçemez.

(7) Çizelge 6'da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1 ).


Çizelge 6 - Zaman yasakları
TürlerBölgeler/İllerYasak Dönem
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Adana, Antalya, Aydın, Denizli,
Gaziantep, Hatay,
İzmir, Kilis, Manisa,
Mersin, Muğla, Osmaniye
1 Mart - 31 Mayıs
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya,
Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu,
Burdur, Bursa Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir,
Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman,
Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir,
Kocaeli, Konya Kütahya, Nevşehir,
Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak,
Yalova, Zonguldak
15 Mart - 15 Haziran
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan,Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş,
Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun,
Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Yozgat
1 Nisan - 30 Haziran
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum,
Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van
15 Mayıs - 15 Ağustos
Doğal alabalık (Bütün türler)Tüm Bölgeler1 Ekim - 28 Şubat
Gökkuşağı alabalığıOrman içi sular hariçYok
SudakTüm Bölgeler15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreğiTüm bölgeler15 Mart - 30 Nisan
TurnaTüm bölgeler15 Aralık - 31 Mart
Tatlısu kefaliAkarsular (Orman içi sular hariç)Yok
Yılan balığıTüm bölgeler1 Aralık - 1 Mart


İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 12
- (1) Ek-4 ve Ek-5'te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

İçsularda amatör avcılık

MADDE 13
- (1) Ek-4'te yer alan avlanmanın yasaklandığı iç sular ile Ek-5'te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır,

(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme) gibi tuzakların kullanılması yasaktır.
Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme vebenzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz, ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

( 5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kaya kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız iç su ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Boyu 7,5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır,

(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır,

(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur,

(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır,

(11) Balık asansörü, balık geçidi ve balık göç yapılarında su ürünleri avcılığı yasaktır,

(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde

yapılır:

a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından görüş alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına kiracı tarafından: kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır, Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 14
- (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu Tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak:

a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.

b) Tatlısu kefali avcılığında, Çizelge (6'da orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.BEŞİNCİ BÖLÜM

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması


Denizlerde avlanabilir türler

MADDE 15
- (1) Çizelge 7'de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.


Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

TürlerLatince Adı
Boy/Ağırlık Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar
(en fazla)
Zaman Yasağı
AhtapotOctopus Vulgaris
750 gr​
1 adet​
15 Nisan – 31 Ekim
AkyaLichia amia
40 cm​
1 adet​
15 Nisan – 15 Mayıs
BarbunyaMultus barbatus
13 cm​
Kg​
-​
ÇipuraSparus aurata
20 cm​
Kg​
-​
Deniz böceğiPalinurus vulgaris
25 cm​
1 adet​
-​
EşkinaSciana umbra
35 cm​
3 adet​
-​
İstavritTrachurus trachurus
13 cm​
Kg​
-​
İstakozHomarus gammarus
25 cm​
1 adet​
-​
KalkanScopthalmus sp.
45 cm​
1 adet​
15 Nisan – 15 Haziran
KaragözDiplodus vulgaris
18 cm​
Kg​
-​
KefalMugis sp.
20 cm​
Kg​
-​
KılıçXiphias gladius
125 cm​
1 adet​
15 Şubat – 15 Mart
1 Ekim – 30 Kasım​
Kırma (Kırmızı) mercanPagellus erythrinus
15 cm​
Kg​
-​
KolyozScomber japonicus
18 cm​
Kg​
-​
LagosEpinephelus aeneus
50 cm​
1 adet​
1 Haziran – 31 Ağustos
LambukaCoryphaena hippurus
50 cm​
1 adet​
1 Haziran – 31 Ağustos
LevrekDicentrarchus labrax
25 cm​
Kg​
-​
LüferPomatomus saltatrix
18 cm​
Kg​
-​
Mavi yüzgeçli ton (orkinos)*Thunnus thynnus
115 cm​
1 adet​
15 Ekim – 15 Haziran​
Mavi yengeçCallinectes sapidus
13 cm​
Kg​
-​
MezgitMerlangus merlangus
13 cm​
Kg​
-​
PalamutSarda sarda
25 cm​
Kg​
1 Nisan – 14 Ağustos​
PisiPleuronectes limanda
20 cm​
Kg​
-​
SargosDiplodus sargos
21 cm​
Kg​
-​
SarıkuyrukSeriola dümerili
30 cm​
1 adet​
15 Nisan – 15 Mayıs​
SinagritDentex dentex
35 cm​
Kg​
-​
TekirMullus surmuletus
11 cm​
Kg​
-​
UskumruScomber scombrus
20 cm​
Kg​
-​
Yazılı orkinosEuthynnus allettaratus
45 cm​
2 adet​
-​
Diğer türler----
Yok​
Kg​
-​

Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı
(e-BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık Web sayfasında yer alır. (www.tarimorman.gov.tr/BSGM)

(2) Çizelgede bey limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg'ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg'ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg'ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dahiline kabul edilir,

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3'ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg'ı geçemez,Denizlerde amatör avcılık

MADDE 16
- (1) Çizelge-7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir, Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma olta, parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

e) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm'den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir, olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, olta takımında ise 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

c) Sualtı tüfeği veya zıpkın ile dalarak avcılık yapacakların bulundukları yeri gösterir şamandıra kullanması zorunludur.


(5) 1 Nisan - 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.


Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 17
- (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mersin İli, Anamur ilçesinde: Kızılliman mevkii Arap Burnu (36" 05,200‘ N - 33° 05,466' E) ile Gökçevlik (36° 06,500' N - 33° 06,633' E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita 2),

b) Mersin İli, Erdemli ilçesinde: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33,599' N - 34° 14,959' E), (36° 33,497' N - 34° 15,276 E), (36° 34,069’ N - 34° 15,875' E), ( 36° 34,216' N - 34° 15,545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita 3),

c) Antalya İli, Kumluca ilçesinde; Üç Adaları içine alan (36° 12' 14,51" N - 30° 24' 20,53" E), (36° 12' 7,94" N - 30° 23‘ 41,17” E), (36° 9’ 57,82" N - 30° 24' 17,18" E), (36° 9‘ 59,44" N - 30° 24‘ 45,42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda olta ile yapılan avcılık hariç (Harita-4),

ç) Antalya ili, Kaş İlçesinde (Harita-5);

l ) Bohça İskelesi mevkiinde: (36° 09‘ 33" N - 29° 46‘ 40" E) ve (36° 09' 19" N - 29° 46‘ 36" E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-l ),

2) Ufakdere mevkiinde; 36° 08,788' N — 29° 39.896’ E) ile (36° 09.129' N - 29° 40,766’ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-2),

3) Beşadalar mevkiinde: (36° 10' 03" N - 29° 37' 31" E), (36° 09' 10" N - 29° 36' 50" E), (36° 08'52" N - 29° 36'59“ E), (36° 09' 05" N ~ 29" 38' 08" E), (36° 09' 25" N - 29° 38' 29" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-3),

4) İnceburun mevkiinde: (36° 11' 04" N - 290 39' 02" E) ile (36° 11' 00" N - 29n 38' 32" E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),

5) Çondur Burnu mevkiinde: (36° 11’ 15" N - 29° 36' 17" E), (36° 11' 12" N - 29° 36‘ 40" E), (36° 11' 49" N - 29° " 37‘ 01" E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-5),

d) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre ilçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendircği birleştiren hattın deniz tarafındaki l millik alan içerisinde ve Acıgölde (Harita-6),

e) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38,824' N - 29° 05,896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38,51 7‘ N - 29° 06,075' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-7),

f) Muğla İli, Köyceğiz Dalyanını Akdeniz'e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47,945' N - 28° 35,671' E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46320 N - 28° 37,070' E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda l5 Ekim-3O Kasım tarihleri arasında (Harita-8),

g) Muğla ili Hisarönü Körfezinde (Harita-9):

1) (36° 46,087' N-28° 06,104’ E), (36° 46,243' N-28° 06,753’ E,), (36° 46,507' N - 28° 06,789‘ E), (36° 46,450' N - 28° 07,361' E ), (36° 45,072’ N - 28:’ 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36° 46,361'N - 28° 02,223‘ E) ile (36° 46,366' N - 28° 02,374’ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2),

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında ( 36° 44,676’ N - 27° 52,236' E) ile (36° 44,523' N- 27" 55,305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36° 42,114’ N - 27° 41,155’ E) ile (36° 41,824’ N- 27° 40,787‘F) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),

ğ) Muğla İli Gökova Körfezinde (Harita-10):

1) Bördübet Limanında; (36° 49,810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48,045‘ N - 28° 02,552' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58,933’ N - 28° 11,815’ E) ile Andızlı Burnunu (36° 56,912’ N 48° 10,805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),

3) Çamlı Limanında: Çapa Burnu (36° 59,943’ N - 28° 13,242‘ E,) ile (37° 00,153' N - 28° 14,761’ E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita–10-3),

4) Akyakada; (37° 03,041' N-28° 18,600’ E) ile (37° 01,461' N-28° 18,598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere(Harita-10-4)

5) Akbük Limanında: (37° 01 ,43’ N - 28° 06,863’ E) ile (37° 02,108’ N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-5),

h) İzmir İli, Aliağa ilçesi Karaağaç mevkiinde: Ege Gaz A,Ş, LNG Terminaline ait (38° 49,047‘ N- 26° 54,703' E), (38° 49,137‘ N - 26° 54,445’ E), (38° 49,705’ N - 26° 54,767' E) (38“ 49,518‘ N - 26" 55,307’ E) koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-11),

ı) İzmir Limanında: Bostanlı Sazburnıı (38" 27,55" N - 027° 05,40" E) ile Üçkuyular Vapur iskelesi (38° 24,35“ N - 027° 04,30" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-12),

i) Balıkesir İli, Edremit ilçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33,294' N - 26° 40,371’ E), (39° 33,224' N - 26° 41,533‘ E), (39° 33,488' N - 26° 42,310ı E), (39° 33,358' N - 26° 42,359’ E), (39° 33,024’ N - 26° 41,581’ E), (39° 33,103' N -26° 40,312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita- 13),

j) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde: Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14,186’N - 25° 54,230' E) ile Çiftlik Koyu (40° 14,432' N - 250 56,1 12’ E) arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-14),

k) Yalova İli, IDO İskelesinin Önü, (40° 39' 42,41" N - 29° 16’ 43,24" E), (40° 39’ 46.16” N - 29° 16' 43,93” E), (40° 39’ 45,69" N - 29° 16’ 49,46" E), (40° 39’ 36,87" N - 29° 16' 47,06" E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-l5),

l) Samsun ilinde, Bilgin Samsun Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin bulunduğu (41° 9' 24,81" N - 37° 9’ 5,85" E), (41° 9' 24,53" N - 37° 9' 41,43" E), (41° 8' 52,42" N - 37° 9’ 41,05" E), (41° 8' 53.97" N - 37° 9' 5,23" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita- 16),

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır,

(2) Akdeniz fokunun yaşadığı sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır,

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla; Karadeniz'de yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin harita ve koordinat listesi 9/12/2018 tarihli ve 435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Ege Denizi’nde yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin 1/4/2020 tarihli ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenerek belirlenen, ayrıca, 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair Kararda koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır,

(4) limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır,

(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır,ALTlNCl BÖLÜM

Yasal işlemler ve Yasak KararlarıKoruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18
- (l ) Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir,

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler,


İdari yaptırımlar

MADDE 19
- (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığının belirlenmesinde:

a) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat veya daha fazla ürün,

h) Avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün,

c) Zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün,

ç) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat veya daha fazla av aracı,

d) Yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları,

e) Amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı,

f) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektroşok ve benzerlerinin kullanıldığı, tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve l380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır,

(2) Aykırılığın niteliğinin ticari olarak değerlendirilmesinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlardan bir tanesinin gerçekleşmesi yeterlidir,

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlarda belirtilen limitlere kadar olan aykırılıklar; söz konusu fıkranın (d) ve (f) bentleri hariç olmak üzere, amatör amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (k) bendinde amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak getirilen hükümlere aykırı hareket edenler için öngörülen yaptırımlar uygulanır,

Yasak kararları

MADDE 20
- (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir, Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kumu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez,YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan tebliğ


MADDE 21
- (l) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 412 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36) yürürlükten kaldırılmıştır,

Yürürlük

MADDE 22
- (1) Bu Tebliğ 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer,Yürütme

MADDE 23
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür,


Ek 1_2.jpg

Ek 3.jpg

Harita 1.jpg

Harita 2.jpg

Harita 3.jpg


Ek-4​

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

ADANAAkyatan, Tuzla gölleri, Hakkıbeyli göleti
ADIYAMANGölbaşıAzaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri
KahtaDot, Mülk göletleri
AFYONKARAHİSARSinanpaşaKarakuyu sazlıkları (Doğa Koruma)
AĞRIBalık Gölü
ANKARABeypazarıDikenlidere
ÇubukKaragöl Göleti
Haymanaİkizce Göleti
ÇamlıdereÇamkoru Göleti
GüdülSorgun Göleti, Süvari Çayı
ŞereflikoçhisarŞereflikoçhisar (Peçenek) Barajı
ANTALYAGazipaşaBıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları
ElmalıAvlan Gölü
AlanyaÜzümdere
ARTVİNMerkezHatila Deresi
ŞavşatBilbilan gölleri, Meşeli Karagöl
BorçkaKaragöl
ARDAHANPosofYolağzı Köyü Gölü, alabalık Gölü, Derindere, Vahla, Alabalık dereleri
HanakKasrit Deresi, Çengelek Suyu
MerkezAlabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere)
BARTINMerkezÇobanoğlu Göleti
UlusDerbentdere (Yemişen Çayı)
BAYBURTMerkezKopuz ve Yoncalı (Orsor) Dereleri
BİLECİKMerkezSelöz Göleti
BitlisNemrut Gölü
BOLUMengenHızardere
YedigöllerAyıkaya, Etlen Dereleri, Çalderesi ve kolları
GöynükSünnet Gölü, Çatak Göleti
Merkezİncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl
EbenTaşlıyayla Göleti
BURSAMerkezEricek, Deliçay, Cerrahdere, Elmalı Köyü dereleri
OsmangaziAras Dere
BURDURYeşilovaSalda Gölü
ÇANAKKALEBayramiçHanderesi,
Karamenderes ve Kocabaş çayları
ÇANKIRIÇerkeşAğılı, Beşir dereleri ve kolları
Horhor Deresi
ÇORUMGücenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri
DENİZLİAdıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi
DÜZCEAkçakocaKaradere, Deredibi dereleri
YığılcaSarıdere, Işıyan dereleri
GölkayaHızar, Tez, Yılankaya, Ilıca, Metik dereleri
ERZİNCANÇayırlıKayınlık Dere
MerkezErzincan Barajı (Göyne) Kalecik Köyü Deresi
KemahDereköy, Hakbilir, Gökkaya Köyü çayları
İliçÇaltı, Karabudak Çayı
TercanYayla, Konarlıdereleri, Kırdım Dere, Parbi Deresi
RefahiyeÇimensuyu, Karanlıkderei Korudere
ESKİŞEHİRKunduzlar Barajı
Yukarısöğüt Göleti
GAZİANTEPTahtaköprü Baraj Göleti
GİRESUNDereliÇamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü
AlucraYeşilyurt Deresi
DoğankentKavraz Deresi
BulancakAygır Gölü
GÜMÜŞHANETorulÇitderesi ve kolları
KelkitBalahor Deresi ve kolları
KürtünErik Deresi, aksu Deresi, Komanyurt Deresi, Örümcek Deresi ve kolları
MerkezYağmurdere Köyü deresi ve kolları
HATAYKırıkhanGölbaşı Gölü
ISPARTAŞakikaraağaçKovada Gölü Kanalı
İSTANBULÇatalcaMotordere, Ormanlıdere, Danamandıra Göleti
EyüpBüyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide sultan 2, II. Mahmut Bentleri, Ayvat Deresi
İZMİRSelçukBarbun, Gebekirse gölleri
MenderesTahtalı Barajı
YeniceBaklabostan, Örencik, Eşrefağa, Karakaya, Kızılkaya, İncedere, şeker dereleri
KARABÜKSafranboluGürleyik Deresi
MerkezBaklabostan, Eşrefağa dereleri
KASTAMONUDadayGörmene Çayı
İhsangaziObruk Çayı
KüreKüre Çayı
KAYSERİAkköy ve Karakuyu göletleri
KIRKLARELİVizeKazandere, Pabuçdere, Yenesuyu Deresi
DemirköyVelikadere
KAHRAMANMARAŞMerkezDolapdere, Fırnız Çayı
GöksunTerbüzek ve Kömürsuyu, Hüseyinli dereleri
EkinözüNergele Çayı
ElbistanHurman Çayı
Çağlayancerit NurhakGöksu Çayı
KOCAELİBaşiskeleKirazlıdere, Kazandere, Bıçkıdere, Serindere ve kolları
MALATYAYazıhanTohma Çayı
DoğanşehirTatlar Çayı
PötürgeŞiro Çayı
ArguvanSöğütlü Çayı
MERSİNAnamurSultansuyu Çayı
TarsusCocak Deresi
MUĞLAOrtacaSülüngür Gölü
MUŞMerkezDağdap ve Çobandağ gölleri
Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri
BulanıkHaçlı (Kazan) Gölü
NEVŞEHİRAcıgölTatlarin Barajı
AvanosAyhanlar Barajı
NİĞDEMerkezGebere Barajı
AltunhisarAltunhisar Göleti
RİZEHemşinTezine Deresi
İkizdereAnzer Deresi
ÇamlıhemşinAmbarlı Gölü,
Tar (Tart) Deresi
SAKARYAHendekAksu, Göksu dereleri
SİNOPErfelekErfelek Şelalesi ve kolları, Dilbar Deresi
Himmetoğlu çayları
AyancıkYemişli çayı, Kepez Deresi, İnaltı Çayı
MerkezKeçideresi, sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti
SİVASMerkez4 Eylül Barajı
GürünGökpınar Gölü
HafikPusat Özen Barajı
DivriğiMursal Barajı
TEKİRDAĞErgene Nehri
Çorlu Deresi
TOKATAtaköy Barajı, Akbelen Göleti
Harami Deresi
TRABZONÇaykaraPirömer Gölü, Balıklıgöl, Uzungöl, Balastal Deresi ve kolları, Sağdere, Demirkapı, Arpaözü, Multat, Baca dereleri
Çaykara-OfSolaklı Deresi ve kolları
KöprübaşıManahoz Deresi ve kolları
ŞalpazarıAdambilmez Deresi ve kolları
TonyaDerindere
UŞAKBanazBaltacı Göleti
YALOVAAlaplı Göleti
Karapınar, Nacaklı, Gökçedere, Sarıkaya Deresi
Beycuma, Ormanlı ve Çaylıoğlu tersip bentleri
ZONGULDAKKDZ. EreğliGülüç Göleti, Çölemen, Davut, Kayalı dereleri
DevrekKöpek, Manzuat, Dokuzsu dereleri ve kolları

Ek-5

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
İLİİLÇESİAKARSU ADIYASAK SINIRLARI
ADANATufanbeyliTeke DeresiKayseri sınırından gelen Teke Deresi’nin Kınık-Kayapınarı mahallelerinden Çürükkale çayı birleşim yerine kadar olan kısım
Akçay ve Çürükkale ÇayıTufanbeyli’de Akçay ve Çürükkale Çayı olarak devam eden çayın Polatpınarı Mahallesine kadar olan kısım
ANTALYAManavgatKöprülü kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım
AlanyaAlara ÇayıKalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge
Kargı ÇayıÇayın doğuş noktası olan Sıçanlı yalası Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde taşatan Deresinin Derince Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım
Dim Çayı1. kol Çayın doğuş noktası GavurdaşıDeresini takiben2. Kol doğuş noktasıKuru Dere ve Derinkoyak Deresini takiben Dimçayı akış istikametindeBucakköy Mahallesi köprüsüne kadar olan kısım
Sapadere çayıÇayın doğuş noktası Erenler içi mevkisinden başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar olan kısım
Boyalıçay, Kırgeçit, Deresi, Kocadere, Akçay Deresi, GökçesuKöprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit, Deresi, Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısım
GazipaşaDirenli çayıÇayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde kabakbükü mevkisine kadar olan kısım
Karaman ÇayıAşağı Karaman Mahallesinden Doyran çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım
ARDAHANDamalBağırsak DeresiSeyitören Yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y. Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım
ARTVİNBorçkaAtanoğlu DeresiKaragöl Tabiat parkı sınırları içerisinde kalan kısım.
YusufeliBarhal DeresiAltıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım
Bıçakçılar DeresiKaynağından altıparmak Kışla Mahallesine kadar olan kısım
Yüncüler deresiKaynağından başlayıp Çala Köyüne kadar olan kısım
ŞavşatMeydancık Papart DeresiDere kaynağından başlayıp Taşköprü mahallesine kadar olan kısım
MurgulBaşköy DeresiKaynağından başlayıp Küre Köyü Kamçiret Mahallesine kadar olan kısım
ArhaviSidere DeresiKaynağından başlayıp Balıklı Köyü merkezine kadar olan kısım
BartınMerkezArıt Beldesi KaradereKaynağından Çöpbey merkezine kadar olan kısım
UlusKumluca Aksu DeresiBaşlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar olan kısım
BİNGÖLYedisuPeri ÇayıYoncalık Mevkiinden Kığı Özaltın barajına kadar olan kısım
KarlıovaGöynük ÇayıMerkez Elmalı Köyüne kadar olan kısım
BİTLİSMerkezBitlis ÇayıBitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım
DENİZLİÇameliKanlıçay DeresiTaşçılarMahallesi Bengüldeyik mevkiinden başlayıp Elmalı Kirazlıyayla Mahallesi Sallanlar mevkii arasında kalan 10 km’lik kısım
DÜZCEMerkezSamandereŞelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km’lik kısm
GİRESUNMerkezDeregözü DeresiMelikli-Okçu Köyü arasındakiderenin kaynağına kadar olan kısım
Batlama DeresiSultaniye Köprüsünden kaynağına kadar tüm kolları ile
BulancakBicikAydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısım
Ezeltere DeresiOdadüzü Köyünden gelen Topalkız Deresi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar olan kısım
Küçükdere DeresiDamuderesi ile kesisştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları
Elmalı DeresiPazarsuyu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar
DereliAksu Deresiİkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar
Sarımsak DereUzundere ile birleştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları ile
TamdereKümbet sapağından, Kanlıhandan köprüden kaynağına kadar tüm kolları ile
GöreleEğe DeresiÇanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları ile
Çanakçı DeresiDeregözü Köyünden Kahraman Dere kolu ve Akören Deresi kolları dahil olmak üzere kaynağına kadar
Çavuşlu DeresiÇatak Kırığından kaynağına kadar tüm kolları ile
EspiyeEkindereAyvatdere‘den kaynağına kadar tüm kolları ile
GüceKaraovacık DeresiBoncukçukur Köyünde Karaovacık Deresinin Karadere ile kesişiminden Karaovacık Deresinin kaynağına kadar (Aladereçam Göleti dahiidir)
TireboluMurtad DeresiMursal köyü Mağazadüzü Mahallesi değirmenlerden kaynağına kadar tüm kolları ile
ŞebinkarahisarKoruşundereŞaplıca Köyü Liecse Mahallesi sapağı, Asarcık Deresi kesişiminden kaynağına kadar tüm kollan ile
GÜMÜŞHANEMerkezYeşilyurt DeresiAktutan Köyünden Mescitli Köyüne kadar
Karamustafa DeresiKaramustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısım
ŞiranMertekli DeresiKaraşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar
Torulİkisu DeresiYağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar
Musalla DeresiHasköyden Kocadal Köyüne kadar
Nivene DeresiGülaçar Köyü ile Artebel gölleri arasında kalankısmı ile Kalis alabalık Üretim Tesisi ile Kalis yaylasına kadar kalan kısım
Dağdibi DeresiGüzeloluk Köyünden Dağdibi yaylasına kadar
KelkitÇambaşı DeresiKirazlıdere birleşiminden Söğütlüdere birleşimine kadar
Balahor DeresiBalahor Köyünden Balahor yaylası ve yukarısı
KürtünSüme deresiArpaköy yol ayrımından Arpaköye kadar olan kısım. Arpaköy yol ayrımından Seyidali ve Kazmadere mevkiine kadar olan kısım
ISPARTASütçülerKartoz ÇayıMenbaından İbişler Köyü aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne kadar olan kısım
YazılıdereKaynağından göle döküldüğü yere kadar
AksuAksu ÇayıSuyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan mağarası Köprüsüne kadar
Katip DeresiKaracahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar
İZMİRSeferihisarKocaçay ÇayıAkarca bölgesi Eski İskele mevkiine dökülen Kocaçay Çayı
MERSİNMutKurtsuyu DeresiGöğden Deresi ve Sason Deresinin birleştiği yerden itibaren Mut-Silifke yoluna kadar Kurtsuyu Deresi, Kurtsuyu Deresinin Pamuklu ve Narlı ve mahallelerine giden kollar
BozyazıBozyazı ÇayıKaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar
TarsusKadıncık DeresiKadıncık Deresinin kaynağından başlayarak Kazpınarı köprüsüne kadar olan kısım
AnamurDragon ÇayıAnamur Dragon Çayı Alaköprü mevkiinden Sugözü Köyüne kadar olan kısım
ÇamlıyaylaKadıncık DeresiMenbaından Olukkoyağı Köprüsüne kadar olan kısım ile Cehennem Deresi membaından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım
Cehennem DeresiCehennem Deresi membaından Pınarlıbük mevkiindeki köprüye kadar olan kısım
KAHRAMANMARAŞElbistanSöğütlü ÇayıCeyhan Nehri kaynağından Kalealtı köprüsüne kadar olan kısım
Ceyhan NehriKaynağından Dağdelen HES bendine kadar olan kısım. Hacınınoğlu HES bendi ile Santral Binası arasında kalan kısım
ÇağlayanceritAksu ÇayıKaynaktan Söğütlü Durağı hemzemin geçidi arasında kalan kısım.
KAYSERİPınarbaşıZamantı IrmağıUzunyayla Alabalık Çiftliği ile membaı arasında kalan kısım
KOCAELİSapanca GölüİSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde kalan kısım
MALATYAArapgirSöğütlüdereSeyitoğulları çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım
HekimhanHırın ÇayıAksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım
KuruçayYazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım
DoğanşehirKapıdereKüçüklü Köyünden K. Maraş il sınırına kadar
AkçadağSultan SuyuŞıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım
DarendeTohma ÇayıGüdül-Hacılar arası
MerkezBeyler DeresiKaynağından itibaren Kindirli’ye kadar olan kısım
MUĞLAKöyceğizDalyan KanalıKöyceğiz Gölünün kanal girişi olan Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında
ORDUKabadüzSeçek Deresi Seçek Yamacından Yelimkara Yamacı arası
Alibeyoğlu Çayı ve Çukuroba Deresi - Armutkolu Çay ı- Çukuroba Deresi - Arpalık Yamacı Arası
Ortaoba Deresi Ortaoba – HorlakBoğazı ile Değirmenbaşı Obası arası
RİZEArdeşenTunca DeresiHala Deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım
Armağan DeresiZeytinlik mevkiinden membaına kadar olan kısım
HemşinBüyükdere DeresiHemşin ilçesine kadar olan kısım ve kolları
Kantarlı Deresi
PazarMelyat DeresiMembaına kadar kollarıyla birlikte olan kısım
FındıklıÇağlayan DeresiÇağlayan Köyden membaına kadar olan kısım ve kolları
ÇamlıhemşinFırtına DeresiÇağlayan Köyden membaına kadar olan kısım ve kolları
Kavron DeresiMilli Park Giriş kapısından membaına kadar
ÇayeliŞairler DeresiKöprübaşı köyünden membaına kadar
Sabuncular DeresiÇukurluhoca Köyünden itibaren membaına kadar olan kısım ve kolları
İkizdereCimil Deresiİkizdere ile birleştiği yerden Adalar mevkiine kadar olan kısım ve kolları
GüneysuBallıdereGüneysu Deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım
SİNOPAyancıkGöğez Çayıİkihavuz – Dörthavuz arası
SİVASSuşehriGeminderesiMembaından itibaren Camili Köyüne kadar olan kısım
KoyulhisarTekkederesiMembaından itibaren Ordu ili sınırlarında bulunan Arpaalan köyü çıkışındaki karayolu köprüsüne kadar olan kısım
GürünHurmançayıMembaından itibaren Akdere Köyü Avşar Mezrası karayolu köprüsüne kadar olan kısım
ŞIRNAKBeytüşşebapFaraşin ÇayıGöltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım
UludereGünyüzü DeresiHarşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km’lik kısım
Hezil ÇayıMeryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden Siyahkaya Köyüne kadar 27 km’lik kısım
İdilCehennem Deresiİdil ilçe sınırları arasında kalan kısım
GüçlükonakDicle NehriDargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım
TRABZONŞalpazarıAdambilmez DeresiGeyikli Mahallesi içerisinde kalan kısım ve yan kolları
KöprübaşıManahoz DeresiVizera Hidro Elektrik Santrali su alma yapısından başlayıpArpalı Mahallesi
Arpalı Deresiİsmailağa Deresinin birleştiği noktadan Arpalı mahallesine kadar olan kısım. Hoşarlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan kısım ve yan kolları
TonyaDerin DereHoşarlı Mahallesindeki kısım ve yan kolları
ÇaykaraSağdere DeresiKüçükyayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar
Demirkapı DeresiBüyükyayla mevkiinden başlayıp Sağdere deresi ile birleştiği yere kadar
Arpaözü DeresiArpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar
Multat DeresiMultat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar
Baca DeresiYaylaönü mevkiinden Haldizen deresine kadar
VANBahçesarayBahçesaray (Müküs) DeresiSündüz Deresi ve Handere’nin birleştiği noktadan itibaren Bahçesaray ilçe sınırına kadar olan kısım
ÇatakÇatak ÇayıGülpınar ilçesi Taşlıyazı Deresinden başlayarak Elmacı deresi dahil olmak üzere
ZONGULDAKDevrekBolu ÇayıBolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar mahallesinin alt kısmına kadar 5 km’lik kısım
 

Ekli dosyalar

muhsinayhan

Aktif Üye
Katılım
24 Ağu 2016
Mesajlar
239
Tepkime puanı
441
Puanları
63
Konum
istanbul
Adı
Muhsin Ayhan
Kan Grubu
A Rh Pozitif
Resmi gazete linki

Ben de kaç gündür bakanlığın sitesine bakıyorum.Meğer 22sinde resmi gazetede yayınlanmış bile.İsteyenler linkten ticari 5/1'e de ulaşabilr


madde4.JPG
Amatör 5/2 Madde 4'e göre belge alınması ve bulundurulması yine zorunlu tutulmamış ama bakanlık isterse zorunluluk getirebilir demiş.
 

Fisher07

Daimi Üye
Katılım
23 Ağu 2014
Mesajlar
701
Tepkime puanı
835
Puanları
93
Yaş
37
Konum
Antalya
Kan Grubu
A Rh Pozitif
böyle birşey görmüştüm sosyal medyada lakin kısıtlamalar sadece amatör balıkçıları kapsamakta.
 

Ekli dosyalar

Çırak

Daimi Üye
Katılım
26 Eyl 2018
Mesajlar
730
Tepkime puanı
1,789
Puanları
93
Konum
Ankara
Adı
Melih
Kan Grubu
O Rh Pozitif
Lüferin bir türlü Lüfer boyuna gelmesine fırsat bulamadan katledilmesine yine devam edilmiş, yazıklar olsun.
 

karadvt

Aktif Üye
Katılım
17 Eki 2019
Mesajlar
105
Tepkime puanı
72
Puanları
28
Konum
Kahramanmaraş
Adı
Bilal
Kan Grubu
A Rh Pozitif
Merhaba.

Bu tebligde Sazanlar icin belirlenen limit tüm sazanlarda mi geçerli?

Malum çeşitleri var. İsrail sazani, aynali sazan, ot sazani vs.

İsrail sazani zararli bir tür biliyoruz da mesela ot sazaninda da 40 cm limitini mi uyguluyoruz?
 

hari76

Daimi Üye
Katılım
23 Tem 2011
Mesajlar
506
Tepkime puanı
205
Puanları
43
Konum
Tekirdağ-Saray
Adı
Hamdi
Kan Grubu
A Rh Pozitif
Merhaba.

Bu tebligde Sazanlar icin belirlenen limit tüm sazanlarda mi geçerli?

Malum çeşitleri var. İsrail sazani, aynali sazan, ot sazani vs.

İsrail sazani zararli bir tür biliyoruz da mesela ot sazaninda da 40 cm limitini mi uyguluyoruz?
İsrail sazanında eski tebliğde limit ve boy kısıtlaması yoktu istilacı bir tür olduğu için , bu tebliğe de aynısıdır.
 

agartan

Moderatör
Yönetici
Katılım
30 Nis 2010
Mesajlar
25,568
Tepkime puanı
14,274
Puanları
113
Yaş
55
Konum
İstanbul
Adı
Şeref
İsrail sazanında eski tebliğde limit ve boy kısıtlaması yoktu istilacı bir tür olduğu için , bu tebliğe de aynısıdır.
Sadece latince adı Cyprinus carpio olan için 40 cm ve 5 adet sınırlaması var.
Zararlı türler için zaman, boyut ve toplam kg/adet sınırlaması yok ama orman içi sularda zaman yasakları olabilir.
 

Alper0126

Yeni Üye
Katılım
16 Kas 2020
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Puanları
1
Konum
Adana
Adı
Alper
Kan Grubu
A Rh Pozitif
Emeğinize sağlık. Dikkatimi çekti de, bazı maddelerin ucu çok açık bırakılmış. Mesela ışık kaynağı ile avlanma. 50watt sınır konmuş. Teknik ölçüm gerektirdiği için suistimale açıktır.
 

Gelici

Üye
Katılım
8 Eki 2018
Mesajlar
52
Tepkime puanı
101
Puanları
33
Konum
Ayvalık / BALIKESİR
Adı
Hüseyin Gelici
Kan Grubu
O Rh Pozitif
Emeğinize sağlık. Dikkatimi çekti de, bazı maddelerin ucu çok açık bırakılmış. Mesela ışık kaynağı ile avlanma. 50watt sınır konmuş. Teknik ölçüm gerektirdiği için suistimale açıktır.
Merhaba yanlis bilkgi vermek istemem ancak bildigim kadari ile her ampulun uzerinde watt degeri zaten yaziyordur
 

SKARPİ66

Daimi Üye
Katılım
13 Ara 2016
Mesajlar
1,090
Tepkime puanı
3,459
Puanları
113
Yaş
54
Konum
kurtuluş / İSTANBUL
Adı
ÖZCAN TÜREMEN
Kan Grubu
A Rh Pozitif
Merhaba arkadaşlar
Aşağıda gördüğünüz 5/2 Amatör amaçlı su ürünleri tebliği yayınlandığı resmi gazetede sadece kötü taranmış pdf versiyonu halinde bulunabilmektedir.
Ben bu pdf dosyasını OCR ile çözümleyerek metin haline getirdim ve çevrim esnasında tanınmayarak yanlış aktarılan karakterleri gördüğüm oranda düzeltmeye çalıştım. Ayrıca tabloları yeniden oluşturdum ki gerek tablolar üzerinde, gerekse tüm sirküler üzerinde arama yapılabilsin.
Bu nedenle burada bulacağınız her hangi bir referansı sayfa ekinde bulunan orijinal pdf versiyonu indirerek kontrol ediniz. Yazdıklarımla pdf versiyonu arasında bir fark varsa (harf ya da anlam hatası) pdf olanı dikkate alın ve bize de haber verin ki düzeltebilelim.


Kurallara uyan avcılara rast gelmesi dileklerimle..


22 Ağustos 2020 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı: 31221TEBLİĞ


Tarım ve Orman Bakanlığından:

5/2 NUMARALl AMATOR AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞININ
DÜZENLENMESİ HAKKlNDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2020/21)


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve kapsam

MADDE 1
- (l) Bu Tebliğin amacı: 1/9/2020-31/8/2024 tarihleri arasında amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasını sağlamak üzere kullanımına izin verilen avlanma araçları ile ticari amaç dışı su ürünleri avcılığı yapacak olanların avlanmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir,

Dayanak

MADDE 2
- (I) Bu Tebliğ: 22/3/197l tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Su Ürünleri Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3
- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Alıkonulabilir miktar: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının bu T'ebliğle getirilen kurallara uygun olarak avladığı, av günü sayısına bakılmaksızın beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

b) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

c) Amatör balıkçılık: Rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

ç) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu Tebliğ ile getirilen kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak kamu kuruluşları, amatör balıkçılık derneklcri ya da federasyonlarınca düzenlenerek gerçekleştirilen balık avlama yarışmasını,

d) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede bu Tebliğ kapsamında ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

e) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

f) Balık boyu (Toplam boy): Ölçülen metoda göre toplam boy veya çatal boy olarak yapılan balık boyu ölçümünü, tam boy: ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu; çatal boy: alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu,

g) Boy limiti: Su ürünlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için, üreme olgunluğuna geldikleri kabul edilen en küçük yasal avlanma boyunu,

ğ) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

h) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasınm veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

ı) İl müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı il müdürlüklerini,

i) llçe müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı ilçe müdürlüklerini,

j) Liman: Yükleme, boşaltma vc barınma amacı ile kullanılan, dalga hareketlerinin olumsuz etkisinden korunmak için mendireklerle çevrilmiş korunaklı su alanını,

k) Orman içi su: 31/8/1956 tarihli ve 683l sayılı Orman Kanununun l inci maddesinde tanımlanan orman rejimine dahil Devlet eliyle işletilen veya korunan alanlar içinde kalan dere, tabii göl ve su ürünleri üretimi veya su biriktirme amacı ile tesis edilen göletleri,

l) Rekreasyonel balıkçılık: insanların dinlenme, eğlence ve Spor amacı ile gönüllü olarak katılabilecekleri şekilde lagünlerde, nehirlerde, baraj gölü, göl ve düzenlenmiş bir alanda yürütülen istihsal faaliyetini,

m) Sportif balıkçılık: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı olarak, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

n) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarınca konulan kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel ya da takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı balık avcılığı etkinliğini,

o) Su ürünleri: Denizler, iç sular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla bunlardan imal edilen ürünleri,

ö) Tarih aralığı: Başlangıç ve bitişini gösteren günlerin, yapılan düzenlemeye dâhil olduğu ve belirtilen ayların bu Tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları ifade ettiği zaman aralığını,

ifade eder,

(2) Bu Tebliğde geçen araç, gereç ve yöntem tanımlarından:

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

c) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

ç) Bırakma oltası; Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış şekilde bir ucu amatör balıkçıda ya da kıyıda olmayan, suya başıboş bırakılmış kontrolsüz av aracını,

d) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

e) Çırpma/Çarpma olta: Üçlü çapa iğnenin olta ipine bağlanarak suya atılıp aniden çekilmesi suretiyle balığı herhangi bir yerinden yakalayan, çoğu zamanda yaralayan av aracını,

f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir işlemden geçirilmemiş, canlı veya cansız organik yemleri,

g) Düzen (Çökertme): Farklı göz seçenekleri bulunan, balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan, misina veya ip gibi materyalden yapılmış, bir sopa ucuna bağlanarak suya batırmak suretiyle kullanılan içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

ğ) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

h) Küspe: Ayçiçeği, mısır gibi bitkilerin preslenip kurutulması sonucu elde edilen ürünü,

ı) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

i) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

j) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

k) Olta iğnesi: Çeşitli yemler takılarak balık tutmak için kullanılan, metalden yapılmış, tekli, ikili, üçlü olarak üretilen materyali,

l) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine ( makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

m) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

n) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

o) Pinter: Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

ö) Sepet: Avcılık yapmak amacıyla tel, kamış, ince ağaç dalı vb, materyalden yapılmış, çeşitli geometrik şekillerde olabilen, içine giren canlıların dışarı çıkamayacağı düzenekte su ürünlerini avlamak için yapılmış tuzağı,

p) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

r) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

s) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler gibi çeşitli şekillerde ve renkteki yemleri (Her bir yapay yem, üzerindeki iğne sayısına bakılmaksızın, tüm donanımlarıyla bir olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir,),

ş) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla l,5 metre, göz açıklığı en fazla l,5 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağını,

t) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alına işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder,

(3) Bu Tebliğde geçen türler ile ilgili tanımlardan:

a) İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balık: İç sularımızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıkları,

b) İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balık: İç sularıınızda ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar verebilen balıkları,

c) Yemlik balık: Amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılmak üzere yakalanarak bu amaçla kullanılabilecek balıkları,

ifade eder,İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık YapılmasıTürk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4 - ( 1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu Tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler, Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren beş yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince Amatör Balıkçı Belgesi verilir, Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir, Ancak Bakanlık gerek duyulması halinde amatör amaçlı avcılık faaliyetlerinde türlere, yerlere ve yöntemlere göre Amatör Balıkçı Belgesi alma zorunluluğu getirebilir, Bununla ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler,

(3) Amatör Balıkçı Belgesi Ek-l 'de yer alan forma uygun olarak düzenlenir,


Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 5
- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmî misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular Misafir Amatör Balıkçı Belgesi ile avlanabilirler, Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla, il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir, Misafir Amatör Balıkçı Belgesi Ek-2'dc yer alan forma uygun olarak düzenlenir,

(2) Yabancı turist amatör balıkçılar bu Tebliğde geçen kurallara uymak kaydıyla;

a) Denizlerimizde tekne ile iç sularımızda ise kıyıdan veya tekne ile avlanmak istemeleri halinde;

1) 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında verilen Ticari Amaçlı Amatör Balıkçılık Turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla,

2) İl/ilçe müdürlüklerinden, Ek-3'de bir örneği bulunan avlanma fişi almak suretiyle,

b) Herhangi bir izin veya belge almaksızın:

1) Amatör veya sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında,

2) Denizlerde sadece kıyıdan olmak üzere,

avlanabilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel DüzenlemelerAvlanması yasak olan türler

MADDE 6
- ( 1) Çizelge l'de yer alan türlerin, denizlerde ve iç sularda avlanmaları tamamen yasaktır,Çizelge 1- Avlanması tamamen yasak olan türler


TürlerLatince adı
Deniz alasıSalmo trutta Iabrax
Büyük Camgöz (Kum) köpek balığıCarcharhinus plumbeus
Güneşlenen köpek balığıCetorhinus maximus
Köpek balığıGaleorhimus galeus
Dikburun köpek balığıLamna nasus
Mahmuzlu CamgözSqualus acanthias

Deniz Kaplumbağaları
Caretta caretta
Chelonia mydas
Dermochelys coriecea
Trionyx triunguis
Mersin balıklarıAcipenser spp.
Mersin morinasıHuso huso
Alakır alasıSalmo kottalati
Deniz çayırlarıPosidonia oceanica
Zostera noltei
Kırmızı yıldızAsterina puncerii
Kırmızı mercanCorallium rubrum
Siyah mercanSavalia savaglia
DenizatıHippocampus hippocampus
MinareCerithium vulgarum
Şeytan minaresiGourmya vulgata
Deniz kulağıHaliotis tuberculatalamellosa
PinaPinna nobilis
MührelerLamellaridae
MayaMaja squinado
Akdeniz FokuMonachus monachus
Yunus ve BalinalarCelecea
OrfozEpinephelus margiatus
Yağlı balıkGarra rufa
Yağ balığıPseudophoxinus sp.
Ticari deniz süngerleriSpongia officinalis
Spongia agaricina
Hippospongia communis


Yemlik balıklar;

MADDE 7
- (1) Çizelge 1'de yer alan yemlik balıkların, amatör avcılıkla yemlik balık ağı ile avlanmaları serbesttir,


Çizelge 2- Yemlik balıklar

Türkçe AdıLatince adıTürkçe AdıLatince Adı
ÇaçaSprattus sprattusTatlısu kaya balığıProterorhinus marmoratus
HorozbinaBlennius sp.TirsiAlosa fallax nilotica
İnci balığıAlburnus alburnusSardalyaSardinella aurita
İstavritTrachurus spSardina pilchardus
İzmaritMaena smarisTatlısu kolyozuChalcarburnus mossulensis
GümüşAtherina boyeriAlburnus mossulensis

(2) İçsularda yapılan amatör balıkçılık faaliyetlerinde yem amaçlı canlı balık kullanımı yasaktır,

(3) Bir amatör balıkçı livar ya da yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 3O adet yemlik balık bulundurabilir, iç sularda livar ya da yem kovası içerisinde canlı olarak yemlik balık bulunduramaz,

(4) Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler,

(5) Yemlik balık boyu azami 12 cm olup bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir,

(6) Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir,

(7) İç sularda yemlik balıkların canlı olarak başka bir iç suya nakli yasaktır,


Genel hususlar

MADDE 8
- (1) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı, canlı olarak nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır,

(2) Bu Tebliğde belirtilen avlanması yasak olan türlerin ve bunlara ait kabuk ve benzerlerinin tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarrda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır,

( 3) Deniz ve iç sularımızda yapılacak balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir, Bu kapsamda izin verilen alanlarda yarışma süresince yarışmacılar dışındakilerin avcılık yapması yasaktır,

(4) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır,

(5) Su ürünleri yetiştiriciliği yapılan kafeslere 100 metreden, karada kurulu tesislere ise 200 metre daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır,

(6) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır,

(7) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemleri, ok, yay, mavzer, av tüfeği ve benzeri her türlü silah, yaba, balyoz ve benzeri araçların amatör avcılıkta kullanımı yasaktır,

(8) Amatör balıkçılıkta avlanma amaçlı her türlü ışık kullanımı yasaktır, Ancak, can ve mal güvenliği açısından 50 wattı geçmemek koşuluyla tekne içerisinde ve kıyıda aydınlatma amaçlı kullanılan ışık bu kapsamda değerlendirilmez,

(9) Bakanlıkça, balık çiftliklerindeki kafeslerin hasara uğraması halinde amatör balıkçılık faaliyetlerine geçici olarak sınırlama veya yasaklama getirilebilir,

(l0) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından belirlenen Zıpkınla Balıkavı Milli Takım Aday Kadrosu, teknik heyet ve diğer dalış görevlilerine, yapacakları antrenman çalışmaları için kamp sezonunda sayı ve miktar limiti olmaksızın, Bakanlıkça belirlenecek esaslar dâhilinde dalarak su ürünleri avcılığına izin verilebilir,

(11) Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonuna (CMAS) bağlı ülke federasyonları ile yapılan ikili ya da çoklu işbirliği kapsamında, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından ortak kamp yapmak üzere davet edilen ülkelerin milli sporcuları, kamp süresi boyunca onuncu fıkra hükümleri kapsamında avcılık faaliyetinde bulunabilir,

(12) Bu Tebliğde kişi başı kullanılabilecek av aracı sayısı belirtilenlerin dışında kullanımı serbest diğer av araçlarında kişi başı bir adetten fazla av aracı kullanılamaz,DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç sularda Amatör Balıkçılık Yapılması


İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

MADDE 9 - (1) Çizelge 3'te yer olan iç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıkların kontrolsüz ve izinsiz olarak canlı nakledilmesi ve başka kaynaklara bırakılması yasaktır,

Çizelge 3 - İç sularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar

Adı
Latince adı
Gerekçesi
Gökkuşağı alabalığıOncornhychus mykissÜlkemiz iç sularının doğal türü değildir. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder,
Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık
türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.
TurnaEsox luciusBu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına
kolay adapte olabilir. Ülkemizin doğal türü olmakla birlikte bırakıldığı bir su havzasından
temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreğiPerca fluviatilisAşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal
türü olmakla birlikte bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.

İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

MADDE 10
- (1l) Çizelge 4’te yer alan iç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine, amatör balıkçılık dernekleri ya da federasyonlarına bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur, kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir iç sııdan başka bir iç suya taşınması yasaktır.

Çizelge 4 - İç sularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar

Adı
Latince adı
Gerekçesi
Güneş levreğiLepomis gibbosusÜlkemiz iç sularının doğal türü olmayan etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli
türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Tilapya azmanıTilapia sp.Ülkemiz iç sularının doğal türü değildir, Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve
ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilmektedir.
Havuz balıklarıCarassius sp.Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir,
Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.
GambusiaGambusia holbrookiSivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü,
bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir.
Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
Çizgili sazan (Çakıl balığı)Pseudorasbora parvaEkonomik değeri yoktur, Küçük böcekler, balık yumurtaları ve larvalarıyla beslenir.
Sayıca üstünlüğe ulaşınca diğer balıkların yumurtlama alanlarına ciddi zararlar verir.
Kirlilikten ve sıcaklık değişimlerinden etkilenmez. Birçok alık türü üzerinde baskı oluşturur.
Doğal balık faunasına öldürücü patojen enfeksiyonlar bulaştırması ile de zarar vermektedir.
GümüşAtherina boyeriDenizlerde ve tatlı sularda yaşayabilir. Baraj ve göllerde pelajik özellik gösterir,
Erginleri büyük sürüler oluşturur. Etçil beslenir balık larvalarına zarar verirler.

İç sularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 11
- (1) Çizelge 5’te avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır,

Çizelge 5 - İç su balıkları

TürlerLatince adıBoy Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar
(en fazla)
Doğal Alabalık(Bütün türler)25 cm3 adet
Gökkuşağı alabalığıOncornhychus mykissYok10 adet
SazanCyprinus carpio40 cm5 adet
KadifeTinca tinca26 cm5 adet
SudakSander lucioperca26 cm10 adet
Tatlısu levreğiPerca fluviatilis18 cmkg
Tatlısu kefaliLeuciscus cephalus20 cmkg
SirazCapoela tinca20 cmkg
TurnaEsox lucius40 cm5 ad
YayınSilurus glanis90 cm1 ad
KarabalıkCapoeta trutta20 cm10 ad
Fırat turnasıLuciobarbus esocinus50 cm1 ad
MayaLuciobarbus xanthopterus45 cm1 ad
Yılan balığıAnguilla anguilla50 cm3 ad
Diğer türler----Yokkg

(2) Çizelge 5‘te boy limitleri belirtilen türlerde % S küçük boylara istisna tanınır,

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz,

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg'ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dâhilinde kabul edilir, Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg'ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dahiline kabul edilir.

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir, Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla l0'u geçemez,

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg‘ı geçemez.

(7) Çizelge 6'da belirtilen türlerin, belirtilen bölge veya illerde belirtilen dönemlerde avlanmaları yasaktır (Harita-1 ).


Çizelge 6 - Zaman yasakları
TürlerBölgeler/İllerYasak Dönem
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Adana, Antalya, Aydın, Denizli,
Gaziantep, Hatay,
İzmir, Kilis, Manisa,
Mersin, Muğla, Osmaniye
1 Mart - 31 Mayıs
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya,
Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu,
Burdur, Bursa Çanakkale, Çankırı,
Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir,
Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman,
Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir,
Kocaeli, Konya Kütahya, Nevşehir,
Niğde, Sakarya, Tekirdağ, Uşak,
Yalova, Zonguldak
15 Mart - 15 Haziran
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Adıyaman, Artvin, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ,
Erzincan,Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş,
Kayseri, Malatya, Mardin, Ordu, Rize, Samsun,
Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat,
Trabzon, Tunceli, Yozgat
1 Nisan - 30 Haziran
Sazan
Kadife
Siraz
Yayın
Tatlısu kefali
(Akarsular hariç)
Diğer türler
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum,
Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van
15 Mayıs - 15 Ağustos
Doğal alabalık (Bütün türler)Tüm Bölgeler1 Ekim - 28 Şubat
Gökkuşağı alabalığıOrman içi sular hariçYok
SudakTüm Bölgeler15 Mart - 30 Nisan
Tatlısu levreğiTüm bölgeler15 Mart - 30 Nisan
TurnaTüm bölgeler15 Aralık - 31 Mart
Tatlısu kefaliAkarsular (Orman içi sular hariç)Yok
Yılan balığıTüm bölgeler1 Aralık - 1 Mart


İçsulardaki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 12
- (1) Ek-4 ve Ek-5'te belirtilen alanlarda avlanmak tamamen yasaktır.

İçsularda amatör avcılık

MADDE 13
- (1) Ek-4'te yer alan avlanmanın yasaklandığı iç sular ile Ek-5'te yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır,

(2) Çırpma/çarpma ve bırakma olta, birden fazla iğne ile donatılmış küspe, parakete, sualtı tüfeği, zıpkın, pinter ve sepet, düzen (çökertme) gibi tuzakların kullanılması yasaktır.
Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (tırıvırı, germe, uzatma, sürütme, çevirme, serpme vebenzeri) avlakta bulundurulması ve kullanımı yasaktır.

(3) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerlerinin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(4) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 3 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz, ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

( 5) Akarsularda her türlü doğal yem kullanılarak alabalık avcılığı yasaktır. Sadece yapay yem kullanılarak avcılık yapılabilir. Göllerde yapılacak alabalık avcılığında ise kaya kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız iç su ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(6) Boyu 7,5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır,

(7) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır,

(8) İçme suyu rezervuarlarında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçların kullanılması ve su alma noktasına 300 metreden daha yakın yerlerde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(9) Gün içinde av saati sınırlaması yoktur,

(10) Baraj göllerinde yapılan avcılıkta Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır,

(11) Balık asansörü, balık geçidi ve balık göç yapılarında su ürünleri avcılığı yasaktır,

(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık aşağıdaki esaslar dâhilinde

yapılır:

a) Kiraya verilen istihsal sahalarında amatör avcılık yapılabilecek alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. İl Müdürlükleri alanların belirlenmesinde, gönüllü amatör balıkçılık kuruluşlarından görüş alabilir. Kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır.

b) Kiraya verilen istihsal sahalarına kiracı tarafından: kiralama yapanı, kira süresini ve amatör avcılık için belirlenen alanları gösterir bilgilendirme levhaları konulur.

c) Kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiraya verilen göletler hariç, projeli olarak kiraya verilenlerde amatör avcılık yapılması yasaktır, Sadece kafeslerde yetiştiricilik amacı ile kiralanmış göletlerde ise kafeslere 100 metreden daha yakın olmamak kaydıyla amatör avcılık serbesttir.

ç) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde, kişi başı en fazla 3 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Sadece kerevit veya gümüş avcılığı için kiralanmış olan istihsal sahalarında alan sınırlaması olmaksızın, amatör balık avcılığı yapılabilir.

Orman içi sularda amatör avcılık

MADDE 14
- (1) Orman içi sulardaki amatör avcılık, bu Tebliğ kapsamındaki esaslar dahilinde yapılır. Ancak:

a) Gökkuşağı alabalığı avcılığında, doğal alabalıklar için belirtilen tarih aralığındaki zaman yasağı geçerlidir.

b) Tatlısu kefali avcılığında, Çizelge (6'da orman içi suyun bulunduğu ilin yer aldığı bölgeye ait tarih aralığındaki zaman yasağı uygulanır.BEŞİNCİ BÖLÜM

Denizlerde Amatör Balıkçılık Yapılması


Denizlerde avlanabilir türler

MADDE 15
- (1) Çizelge 7'de avlanabilir asgari boy ve alıkonulabilir miktar bilgileri belirtilen su ürünlerinden daha küçüklerinin ve belirtilen miktardan fazlasının avlanılarak alıkonulmaları yasaktır. Tarih aralığı verilerek zaman yasağı belirtilen türlerin yasak dönemde avcılığı yapılamaz.


Çizelge 7 - Denizlerde avlanabilecek türler

TürlerLatince Adı
Boy/Ağırlık Limiti
(en az)
Alıkonulabilir Miktar
(en fazla)
Zaman Yasağı
AhtapotOctopus Vulgaris
750 gr​
1 adet​
15 Nisan – 31 Ekim
AkyaLichia amia
40 cm​
1 adet​
15 Nisan – 15 Mayıs
BarbunyaMultus barbatus
13 cm​
Kg​
-​
ÇipuraSparus aurata
20 cm​
Kg​
-​
Deniz böceğiPalinurus vulgaris
25 cm​
1 adet​
-​
EşkinaSciana umbra
35 cm​
3 adet​
-​
İstavritTrachurus trachurus
13 cm​
Kg​
-​
İstakozHomarus gammarus
25 cm​
1 adet​
-​
KalkanScopthalmus sp.
45 cm​
1 adet​
15 Nisan – 15 Haziran
KaragözDiplodus vulgaris
18 cm​
Kg​
-​
KefalMugis sp.
20 cm​
Kg​
-​
KılıçXiphias gladius
125 cm​
1 adet​
15 Şubat – 15 Mart
1 Ekim – 30 Kasım​
Kırma (Kırmızı) mercanPagellus erythrinus
15 cm​
Kg​
-​
KolyozScomber japonicus
18 cm​
Kg​
-​
LagosEpinephelus aeneus
50 cm​
1 adet​
1 Haziran – 31 Ağustos
LambukaCoryphaena hippurus
50 cm​
1 adet​
1 Haziran – 31 Ağustos
LevrekDicentrarchus labrax
25 cm​
Kg​
-​
LüferPomatomus saltatrix
18 cm​
Kg​
-​
Mavi yüzgeçli ton (orkinos)*Thunnus thynnus
115 cm​
1 adet​
15 Ekim – 15 Haziran​
Mavi yengeçCallinectes sapidus
13 cm​
Kg​
-​
MezgitMerlangus merlangus
13 cm​
Kg​
-​
PalamutSarda sarda
25 cm​
Kg​
1 Nisan – 14 Ağustos​
PisiPleuronectes limanda
20 cm​
Kg​
-​
SargosDiplodus sargos
21 cm​
Kg​
-​
SarıkuyrukSeriola dümerili
30 cm​
1 adet​
15 Nisan – 15 Mayıs​
SinagritDentex dentex
35 cm​
Kg​
-​
TekirMullus surmuletus
11 cm​
Kg​
-​
UskumruScomber scombrus
20 cm​
Kg​
-​
Yazılı orkinosEuthynnus allettaratus
45 cm​
2 adet​
-​
Diğer türler----
Yok​
Kg​
-​

Her yıl ülke kotasının % 0,5’i amatör amaçlı mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için tahsis edilir. Avlanılan mavi yüzgeçli orkinoslar için il/ilçe müdürlüklerinden Orkinos Yakalama Dökümanı
(e-BCD) düzenlettirilmesi zorunludur. Güncel kota miktarına ilişkin bilgiler Bakanlık Web sayfasında yer alır. (www.tarimorman.gov.tr/BSGM)

(2) Çizelgede bey limitleri belirtilen türlerde % 5 küçük boylara istisna tanınır.

(3) Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz.

(4) Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg'ı geçemez. Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg'ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir. Avlanan balıklardan en büyüğünün hariç tutulduğu durumda, geri kalan balıkların toplam ağırlığının 4 kg'ı geçmemesi halinde, avlanan balıklar alıkonulabilir miktar dahiline kabul edilir,

(5) Alıkonulabilir miktar, her türün ayrı ayrı alıkonulacağı miktar olmayıp, av günü sayısına bakılmaksızın bir amatör balıkçının beraberinde götürebileceği toplam balık miktarıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda alıkonulacak toplam balık sayısı, avlanan türlerden hiçbirinin izin verilen sayıdan fazla olmaması şartıyla 3'ü geçemez.

(6) Sayı ve ağırlık sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumda, sayı sınırlamasına tabi türün alıkonulabilecek adetten fazla olmaması şartıyla, avlanan en büyük balık hariç tutularak geri kalan balıkların toplam ağırlığı 4 kg'ı geçemez,Denizlerde amatör avcılık

MADDE 16
- (1) Çizelge-7’de zaman yasağı belirtilen türler hariç, denizlerde amatör avcılık, zaman yasağına tabi değildir, Gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılıkta kullanılabilecek avlanma araçları ve yasaklı maddelerle ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Denizlerde amatör avcılık çırpma/çarpma, bırakma olta, parakete, pinter ve sepet gibi tuzaklar hariç olmak üzere; her türlü olta takımı, serpme, yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir.

b) Bu Tebliğde özellikleri belirtilerek izin verilenler dışındaki her türlü ağ, tuzak ve patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu ve benzerleri ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

e) Kullanılacak serpme ağının, kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm'den küçük olamaz.

(3) Bir amatör avcı en fazla 4 olta takımı kullanabilir, olta takımındaki iğne sayısı çaparide 10, olta takımında ise 6 adedi geçemez.

(4) Su altı tüfeği ile yapılacak avcılıkla ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Denizlerde gün batımından gün doğumuna kadar olan sürede sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz.

b) Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

c) Sualtı tüfeği veya zıpkın ile dalarak avcılık yapacakların bulundukları yeri gösterir şamandıra kullanması zorunludur.


(5) 1 Nisan - 15 Kasım tarihleri arasındaki dönemde, sahilden itibaren uzaklığı 200 metreyi geçmeyen, şamandıralarla çevrilmiş yüzme alanları içinde su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) Avlanması tamamen yasak olan türler dışındaki su ürünlerinin avcılığında her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.


Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar

MADDE 17
- (1) Denizlerdeki yer yasakları ve sınırlamalar aşağıda belirtilmiştir:

a) Mersin İli, Anamur ilçesinde: Kızılliman mevkii Arap Burnu (36" 05,200‘ N - 33° 05,466' E) ile Gökçevlik (36° 06,500' N - 33° 06,633' E) mevkii arasında kıyıdan itibaren 200 metre mesafe içerisinde (Harita 2),

b) Mersin İli, Erdemli ilçesinde: ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde (36° 33,599' N - 34° 14,959' E), (36° 33,497' N - 34° 15,276 E), (36° 34,069’ N - 34° 15,875' E), ( 36° 34,216' N - 34° 15,545' E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita 3),

c) Antalya İli, Kumluca ilçesinde; Üç Adaları içine alan (36° 12' 14,51" N - 30° 24' 20,53" E), (36° 12' 7,94" N - 30° 23‘ 41,17” E), (36° 9’ 57,82" N - 30° 24' 17,18" E), (36° 9‘ 59,44" N - 30° 24‘ 45,42" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda olta ile yapılan avcılık hariç (Harita-4),

ç) Antalya ili, Kaş İlçesinde (Harita-5);

l ) Bohça İskelesi mevkiinde: (36° 09‘ 33" N - 29° 46‘ 40" E) ve (36° 09' 19" N - 29° 46‘ 36" E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-5-l ),

2) Ufakdere mevkiinde; 36° 08,788' N — 29° 39.896’ E) ile (36° 09.129' N - 29° 40,766’ E) koordinat noktalarını birleştiren hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-5-2),

3) Beşadalar mevkiinde: (36° 10' 03" N - 29° 37' 31" E), (36° 09' 10" N - 29° 36' 50" E), (36° 08'52" N - 29° 36'59“ E), (36° 09' 05" N ~ 29" 38' 08" E), (36° 09' 25" N - 29° 38' 29" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita-5-3),

4) İnceburun mevkiinde: (36° 11' 04" N - 290 39' 02" E) ile (36° 11' 00" N - 29n 38' 32" E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güneyinde kalan alanda (Harita-5-4),

5) Çondur Burnu mevkiinde: (36° 11’ 15" N - 29° 36' 17" E), (36° 11' 12" N - 29° 36‘ 40" E), (36° 11' 49" N - 29° " 37‘ 01" E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda (Harita-5-5),

d) Su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak amacıyla Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne tahsis edilmiş olan Antalya İli, Demre ilçesi, Beymelek Lagünü ile Lagüne ait her iki mendircği birleştiren hattın deniz tarafındaki l millik alan içerisinde ve Acıgölde (Harita-6),

e) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Fethiye Limanında, Fethiye Adası Feneri (36° 38,824' N - 29° 05,896’ E) ile Paçarız Burnu (36° 38,51 7‘ N - 29° 06,075' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-7),

f) Muğla İli, Köyceğiz Dalyanını Akdeniz'e bağlayan kanalın başladığı İztuzu Sahilinde, Akiye Burnu (36° 47,945' N - 28° 35,671' E) ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı (36° 46320 N - 28° 37,070' E) koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda l5 Ekim-3O Kasım tarihleri arasında (Harita-8),

g) Muğla ili Hisarönü Körfezinde (Harita-9):

1) (36° 46,087' N-28° 06,104’ E), (36° 46,243' N-28° 06,753’ E,), (36° 46,507' N - 28° 06,789‘ E), (36° 46,450' N - 28° 07,361' E ), (36° 45,072’ N - 28:’ 07.361' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney doğusunda kalan alanda (Harita-9-1),

2) (36° 46,361'N - 28° 02,223‘ E) ile (36° 46,366' N - 28° 02,374’ E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-2),

3) Kurucabük ve Çiftlik koylarında ( 36° 44,676’ N - 27° 52,236' E) ile (36° 44,523' N- 27" 55,305' E) koordinat noktaları arasında çekilen hattın kuzeyinde kalan alanda (Harita-9-3),

4) Kargı Koyunda, (36° 42,114’ N - 27° 41,155’ E) ile (36° 41,824’ N- 27° 40,787‘F) koordinat noktaları arasında çekilen hattın batısında kalan alanda (Harita-9-4),

ğ) Muğla İli Gökova Körfezinde (Harita-10):

1) Bördübet Limanında; (36° 49,810' N - 28° 02.293' E) ile (36° 48,045‘ N - 28° 02,552' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-1),

2) Kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere, Boncuk Koyu- Karaca Limanında; Domuz Burnu (36° 58,933’ N - 28° 11,815’ E) ile Andızlı Burnunu (36° 56,912’ N 48° 10,805' E) birleştiren hattın doğusunda kalan alanda (Harita-10-2),

3) Çamlı Limanında: Çapa Burnu (36° 59,943’ N - 28° 13,242‘ E,) ile (37° 00,153' N - 28° 14,761’ E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneydoğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita–10-3),

4) Akyakada; (37° 03,041' N-28° 18,600’ E) ile (37° 01,461' N-28° 18,598' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere(Harita-10-4)

5) Akbük Limanında: (37° 01 ,43’ N - 28° 06,863’ E) ile (37° 02,108’ N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında kalan alanda kıyıdan olta takımları ile yapılanlar hariç olmak üzere (Harita-10-5),

h) İzmir İli, Aliağa ilçesi Karaağaç mevkiinde: Ege Gaz A,Ş, LNG Terminaline ait (38° 49,047‘ N- 26° 54,703' E), (38° 49,137‘ N - 26° 54,445’ E), (38° 49,705’ N - 26° 54,767' E) (38“ 49,518‘ N - 26" 55,307’ E) koordinatlar arasında kalan özel güvenlik bölgesinin yer aldığı alanda (Harita-11),

ı) İzmir Limanında: Bostanlı Sazburnıı (38" 27,55" N - 027° 05,40" E) ile Üçkuyular Vapur iskelesi (38° 24,35“ N - 027° 04,30" E) arasında çekilen hattın doğusunda kalan alanda (Harita-12),

i) Balıkesir İli, Edremit ilçesinde yapay resif bloklarının bulunduğu (39° 33,294' N - 26° 40,371’ E), (39° 33,224' N - 26° 41,533‘ E), (39° 33,488' N - 26° 42,310ı E), (39° 33,358' N - 26° 42,359’ E), (39° 33,024’ N - 26° 41,581’ E), (39° 33,103' N -26° 40,312' E) koordinat noktaları arasında kalan alanda (Harita- 13),

j) Çanakkale İli, Gökçeada İlçesinde: Gökçeada Deniz Parkının bulunduğu Yıldız Koyu (40° 14,186’N - 25° 54,230' E) ile Çiftlik Koyu (40° 14,432' N - 250 56,1 12’ E) arasında kıyıdan itibaren 1 mil uzunluğundaki alanda (Harita-14),

k) Yalova İli, IDO İskelesinin Önü, (40° 39' 42,41" N - 29° 16’ 43,24" E), (40° 39’ 46.16” N - 29° 16' 43,93” E), (40° 39’ 45,69" N - 29° 16’ 49,46" E), (40° 39’ 36,87" N - 29° 16' 47,06" E) koordinatları arasında kalan alanda (Harita-l5),

l) Samsun ilinde, Bilgin Samsun Doğalgaz Kombine Çevrim Santralinin bulunduğu (41° 9' 24,81" N - 37° 9’ 5,85" E), (41° 9' 24,53" N - 37° 9' 41,43" E), (41° 8' 52,42" N - 37° 9’ 41,05" E), (41° 8' 53.97" N - 37° 9' 5,23" E) koordinat noktalarını birleştiren alanda (Harita- 16),

su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır,

(2) Akdeniz fokunun yaşadığı sualtı veya su üstü girişli kıyı mağaralarında ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak, yüzerek veya herhangi bir deniz vasıtasıyla girmek, mağara girişlerinde beklemek, demirlemek ve avlanmak yasaktır,

(3) Kültür ve tabiat varlıklarını korumak amacıyla; Karadeniz'de yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin harita ve koordinat listesi 9/12/2018 tarihli ve 435 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Ege Denizi’nde yer alan dalışa yasak alanlara ilişkin 1/4/2020 tarihli ve 2339 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile güncellenerek belirlenen, ayrıca, 5/4/2016 tarihli ve 2016/8743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Su Altında Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Bölgelerde Dalış Yasağı Uygulanmasına Dair Kararda koordinatları ilan edilen bölgelerde, dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır,

(4) limanlarda, balıkçı barınak, barınma ve çekek yerlerinde dalış yapılarak su ürünleri avcılığı yasaktır,

(5) Deniz Askeri Yasak Bölgelerinde su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır,ALTlNCl BÖLÜM

Yasal işlemler ve Yasak KararlarıKoruma ve kontrolle görevli olanlar

MADDE 18
- (l ) Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri koruma ve kontrolle görevlidir,

(2) Koruma ve kontrolle görevli olanlar, 1380 sayılı Kanun kapsamına giren kabahatler hakkında tutanak tutmak, kabahatte kullanılan istihsal vasıtalarına ve elde edilen su ürünlerine el koymak, anılan Kanunun ek 3 üncü maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler,


İdari yaptırımlar

MADDE 19
- (1) Koruma ve kontrolle görevli olanlar tarafından aykırılığın niteliğinin ticari veya amatör olup olmadığının belirlenmesinde:

a) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında alıkonulabilir miktara izin verilen ürün miktarından 3 kat veya daha fazla ürün,

h) Avlanması tamamen yasaklanmış türlerden, tür veya sayı bazında birden fazla ürün,

c) Zaman yasağında olan türlerden, amatör amaçlı su ürünleri avcılığında izin verilen miktardan 2 kat veya daha fazla ürün,

ç) Amatör amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılmasına izin verilen av aracı sayısından (iğne sayısı hariç) 2 kat veya daha fazla av aracı,

d) Yemlik uzatma ağı hariç her türlü germe, uzatma, sürütme, çevirme ve benzeri ağlar ve ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanımına izin verilen diğer av araçları,

e) Amatör avcılıkta kullanımı yasaklanmış birden fazla av aracı,

f) Her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu, elektroşok ve benzerlerinin kullanıldığı, tespit edilen kabahatler, ticari amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve l380 sayılı Kanunda söz konusu kabahatlere ilişkin öngörülen yaptırımlar uygulanır,

(2) Aykırılığın niteliğinin ticari olarak değerlendirilmesinde, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlardan bir tanesinin gerçekleşmesi yeterlidir,

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan hususlarda belirtilen limitlere kadar olan aykırılıklar; söz konusu fıkranın (d) ve (f) bentleri hariç olmak üzere, amatör amaçla yapılan avcılık faaliyetine aykırılık kapsamında değerlendirilir ve 1380 sayılı Kanunun birinci fıkrasının (k) bendinde amatör amaçla yapılacak avcılık faaliyetlerine yönelik olarak getirilen hükümlere aykırı hareket edenler için öngörülen yaptırımlar uygulanır,

Yasak kararları

MADDE 20
- (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilân etmeye Bakanlık yetkilidir, Mülki idareler, diğer bakanlıklar ve ilgili kumu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler; bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamaz, ilan edemez,YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan tebliğ


MADDE 21
- (l) 13/8/2016 tarihli ve 29800 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 412 Numaralı Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ (Tebliğ No: 2016/36) yürürlükten kaldırılmıştır,

Yürürlük

MADDE 22
- (1) Bu Tebliğ 1/9/2020 tarihinde yürürlüğe girer,Yürütme

MADDE 23
- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür,


Ekli dosyayı görüntüle 110096

Ekli dosyayı görüntüle 110097

Ekli dosyayı görüntüle 110098

Ekli dosyayı görüntüle 110099

Ekli dosyayı görüntüle 110100


Ek-4​

AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

ADANAAkyatan, Tuzla gölleri, Hakkıbeyli göleti
ADIYAMANGölbaşıAzaplı, Gölbaşı ve İnekli gölleri
KahtaDot, Mülk göletleri
AFYONKARAHİSARSinanpaşaKarakuyu sazlıkları (Doğa Koruma)
AĞRIBalık Gölü
ANKARABeypazarıDikenlidere
ÇubukKaragöl Göleti
Haymanaİkizce Göleti
ÇamlıdereÇamkoru Göleti
GüdülSorgun Göleti, Süvari Çayı
ŞereflikoçhisarŞereflikoçhisar (Peçenek) Barajı
ANTALYAGazipaşaBıçkıcı, Çığlık ve Delice çayları
ElmalıAvlan Gölü
AlanyaÜzümdere
ARTVİNMerkezHatila Deresi
ŞavşatBilbilan gölleri, Meşeli Karagöl
BorçkaKaragöl
ARDAHANPosofYolağzı Köyü Gölü, alabalık Gölü, Derindere, Vahla, Alabalık dereleri
HanakKasrit Deresi, Çengelek Suyu
MerkezAlabalık Deresi, Toros Deresi (Torodere)
BARTINMerkezÇobanoğlu Göleti
UlusDerbentdere (Yemişen Çayı)
BAYBURTMerkezKopuz ve Yoncalı (Orsor) Dereleri
BİLECİKMerkezSelöz Göleti
BitlisNemrut Gölü
BOLUMengenHızardere
YedigöllerAyıkaya, Etlen Dereleri, Çalderesi ve kolları
GöynükSünnet Gölü, Çatak Göleti
Merkezİncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl
EbenTaşlıyayla Göleti
BURSAMerkezEricek, Deliçay, Cerrahdere, Elmalı Köyü dereleri
OsmangaziAras Dere
BURDURYeşilovaSalda Gölü
ÇANAKKALEBayramiçHanderesi,
Karamenderes ve Kocabaş çayları
ÇANKIRIÇerkeşAğılı, Beşir dereleri ve kolları
Horhor Deresi
ÇORUMGücenovacığı, Çopraşık, Seyitnizam, Oruçpınar, Yeniyapan, Kanlı göletleri
DENİZLİAdıgüzel Barajı, Gökpınar Deresi
DÜZCEAkçakocaKaradere, Deredibi dereleri
YığılcaSarıdere, Işıyan dereleri
GölkayaHızar, Tez, Yılankaya, Ilıca, Metik dereleri
ERZİNCANÇayırlıKayınlık Dere
MerkezErzincan Barajı (Göyne) Kalecik Köyü Deresi
KemahDereköy, Hakbilir, Gökkaya Köyü çayları
İliçÇaltı, Karabudak Çayı
TercanYayla, Konarlıdereleri, Kırdım Dere, Parbi Deresi
RefahiyeÇimensuyu, Karanlıkderei Korudere
ESKİŞEHİRKunduzlar Barajı
Yukarısöğüt Göleti
GAZİANTEPTahtaköprü Baraj Göleti
GİRESUNDereliÇamlıgöl, Karagöl, Sağrak Gölü
AlucraYeşilyurt Deresi
DoğankentKavraz Deresi
BulancakAygır Gölü
GÜMÜŞHANETorulÇitderesi ve kolları
KelkitBalahor Deresi ve kolları
KürtünErik Deresi, aksu Deresi, Komanyurt Deresi, Örümcek Deresi ve kolları
MerkezYağmurdere Köyü deresi ve kolları
HATAYKırıkhanGölbaşı Gölü
ISPARTAŞakikaraağaçKovada Gölü Kanalı
İSTANBULÇatalcaMotordere, Ormanlıdere, Danamandıra Göleti
EyüpBüyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Kömürcübent, Valide sultan 2, II. Mahmut Bentleri, Ayvat Deresi
İZMİRSelçukBarbun, Gebekirse gölleri
MenderesTahtalı Barajı
YeniceBaklabostan, Örencik, Eşrefağa, Karakaya, Kızılkaya, İncedere, şeker dereleri
KARABÜKSafranboluGürleyik Deresi
MerkezBaklabostan, Eşrefağa dereleri
KASTAMONUDadayGörmene Çayı
İhsangaziObruk Çayı
KüreKüre Çayı
KAYSERİAkköy ve Karakuyu göletleri
KIRKLARELİVizeKazandere, Pabuçdere, Yenesuyu Deresi
DemirköyVelikadere
KAHRAMANMARAŞMerkezDolapdere, Fırnız Çayı
GöksunTerbüzek ve Kömürsuyu, Hüseyinli dereleri
EkinözüNergele Çayı
ElbistanHurman Çayı
Çağlayancerit NurhakGöksu Çayı
KOCAELİBaşiskeleKirazlıdere, Kazandere, Bıçkıdere, Serindere ve kolları
MALATYAYazıhanTohma Çayı
DoğanşehirTatlar Çayı
PötürgeŞiro Çayı
ArguvanSöğütlü Çayı
MERSİNAnamurSultansuyu Çayı
TarsusCocak Deresi
MUĞLAOrtacaSülüngür Gölü
MUŞMerkezDağdap ve Çobandağ gölleri
Aydınpınar, Merkez ve Köprücük göletleri
BulanıkHaçlı (Kazan) Gölü
NEVŞEHİRAcıgölTatlarin Barajı
AvanosAyhanlar Barajı
NİĞDEMerkezGebere Barajı
AltunhisarAltunhisar Göleti
RİZEHemşinTezine Deresi
İkizdereAnzer Deresi
ÇamlıhemşinAmbarlı Gölü,
Tar (Tart) Deresi
SAKARYAHendekAksu, Göksu dereleri
SİNOPErfelekErfelek Şelalesi ve kolları, Dilbar Deresi
Himmetoğlu çayları
AyancıkYemişli çayı, Kepez Deresi, İnaltı Çayı
MerkezKeçideresi, sarıkum Gölü, Gümüşsuyu Göleti
SİVASMerkez4 Eylül Barajı
GürünGökpınar Gölü
HafikPusat Özen Barajı
DivriğiMursal Barajı
TEKİRDAĞErgene Nehri
Çorlu Deresi
TOKATAtaköy Barajı, Akbelen Göleti
Harami Deresi
TRABZONÇaykaraPirömer Gölü, Balıklıgöl, Uzungöl, Balastal Deresi ve kolları, Sağdere, Demirkapı, Arpaözü, Multat, Baca dereleri
Çaykara-OfSolaklı Deresi ve kolları
KöprübaşıManahoz Deresi ve kolları
ŞalpazarıAdambilmez Deresi ve kolları
TonyaDerindere
UŞAKBanazBaltacı Göleti
YALOVAAlaplı Göleti
Karapınar, Nacaklı, Gökçedere, Sarıkaya Deresi
Beycuma, Ormanlı ve Çaylıoğlu tersip bentleri
ZONGULDAKKDZ. EreğliGülüç Göleti, Çölemen, Davut, Kayalı dereleri
DevrekKöpek, Manzuat, Dokuzsu dereleri ve kolları

Ek-5

AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR
İLİİLÇESİAKARSU ADIYASAK SINIRLARI
ADANATufanbeyliTeke DeresiKayseri sınırından gelen Teke Deresi’nin Kınık-Kayapınarı mahallelerinden Çürükkale çayı birleşim yerine kadar olan kısım
Akçay ve Çürükkale ÇayıTufanbeyli’de Akçay ve Çürükkale Çayı olarak devam eden çayın Polatpınarı Mahallesine kadar olan kısım
ANTALYAManavgatKöprülü kanyon Milli Parkı Çaltepe Köyünün kuzeybatısında Düzyer mevkii Milli Park sınırlarından başlayarak Olukköprüye kadar olan kısım
AlanyaAlara ÇayıKalecik Köyünün güneyinde bulunan Akbiladan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde Ali Köprüsüne kadar olan bölge
Kargı ÇayıÇayın doğuş noktası olan Sıçanlı yalası Yavuşan Deresinden başlayarak suyun akış istikametinde taşatan Deresinin Derince Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım
Dim Çayı1. kol Çayın doğuş noktası GavurdaşıDeresini takiben2. Kol doğuş noktasıKuru Dere ve Derinkoyak Deresini takiben Dimçayı akış istikametindeBucakköy Mahallesi köprüsüne kadar olan kısım
Sapadere çayıÇayın doğuş noktası Erenler içi mevkisinden başlayarak kanyonu takiben akış istikametinde Cinali mahallesinden gelen derenin kesiştiği noktaya kadar olan kısım
Boyalıçay, Kırgeçit, Deresi, Kocadere, Akçay Deresi, GökçesuKöprülü Kanyon Milli Parkının Değirmenözü Köyü Boğazkavak mahallesindeki İkizpınarı Deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayını besleyen Boyalıçay, Kırgeçit, Deresi, Kocadere, Akçay Deresi, Gökçesu kaynağı dahil olmak üzere Karabük Köyü Köprüsüne kadar olan kısım
GazipaşaDirenli çayıÇayın doğduğu yerden başlayarak akarsuyun akış istikametinde kabakbükü mevkisine kadar olan kısım
Karaman ÇayıAşağı Karaman Mahallesinden Doyran çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım
ARDAHANDamalBağırsak DeresiSeyitören Yaylası ile Dağköprü ve Sivri Tepeden başlayıp Seyitören, Y. Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura nehrine birleştiği yere kadar 21 km’lik kısım
ARTVİNBorçkaAtanoğlu DeresiKaragöl Tabiat parkı sınırları içerisinde kalan kısım.
YusufeliBarhal DeresiAltıparmak Köyü Kışla Mahallesinden kaynağına kadar olan kısım
Bıçakçılar DeresiKaynağından altıparmak Kışla Mahallesine kadar olan kısım
Yüncüler deresiKaynağından başlayıp Çala Köyüne kadar olan kısım
ŞavşatMeydancık Papart DeresiDere kaynağından başlayıp Taşköprü mahallesine kadar olan kısım
MurgulBaşköy DeresiKaynağından başlayıp Küre Köyü Kamçiret Mahallesine kadar olan kısım
ArhaviSidere DeresiKaynağından başlayıp Balıklı Köyü merkezine kadar olan kısım
BartınMerkezArıt Beldesi KaradereKaynağından Çöpbey merkezine kadar olan kısım
UlusKumluca Aksu DeresiBaşlangıcından Bağdatlı Köyü Can Alabalık Tesisine kadar olan kısım
BİNGÖLYedisuPeri ÇayıYoncalık Mevkiinden Kığı Özaltın barajına kadar olan kısım
KarlıovaGöynük ÇayıMerkez Elmalı Köyüne kadar olan kısım
BİTLİSMerkezBitlis ÇayıBitlis-Bölükyazı yol ayrımı köprüsünden başlayıp Şekerim Deresi ile birleştiği yere kadar olan kısım
DENİZLİÇameliKanlıçay DeresiTaşçılarMahallesi Bengüldeyik mevkiinden başlayıp Elmalı Kirazlıyayla Mahallesi Sallanlar mevkii arasında kalan 10 km’lik kısım
DÜZCEMerkezSamandereŞelalenin başlangıcından kaynak istikametinde 5 km’lik kısm
GİRESUNMerkezDeregözü DeresiMelikli-Okçu Köyü arasındakiderenin kaynağına kadar olan kısım
Batlama DeresiSultaniye Köprüsünden kaynağına kadar tüm kolları ile
BulancakBicikAydınlar Grup Deresinden ayrılan derenin kaynağa kadar olan kısım
Ezeltere DeresiOdadüzü Köyünden gelen Topalkız Deresi ile kesiştiği yerden kaynağına kadar olan kısım
Küçükdere DeresiDamuderesi ile kesisştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları
Elmalı DeresiPazarsuyu Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar
DereliAksu Deresiİkisu mevkiinden Aksu Köyüne kadar
Sarımsak DereUzundere ile birleştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları ile
TamdereKümbet sapağından, Kanlıhandan köprüden kaynağına kadar tüm kolları ile
GöreleEğe DeresiÇanakçı Deresine birleştiği yerden kaynağına kadar tüm kolları ile
Çanakçı DeresiDeregözü Köyünden Kahraman Dere kolu ve Akören Deresi kolları dahil olmak üzere kaynağına kadar
Çavuşlu DeresiÇatak Kırığından kaynağına kadar tüm kolları ile
EspiyeEkindereAyvatdere‘den kaynağına kadar tüm kolları ile
GüceKaraovacık DeresiBoncukçukur Köyünde Karaovacık Deresinin Karadere ile kesişiminden Karaovacık Deresinin kaynağına kadar (Aladereçam Göleti dahiidir)
TireboluMurtad DeresiMursal köyü Mağazadüzü Mahallesi değirmenlerden kaynağına kadar tüm kolları ile
ŞebinkarahisarKoruşundereŞaplıca Köyü Liecse Mahallesi sapağı, Asarcık Deresi kesişiminden kaynağına kadar tüm kollan ile
GÜMÜŞHANEMerkezYeşilyurt DeresiAktutan Köyünden Mescitli Köyüne kadar
Karamustafa DeresiKaramustafa Köyü Merkez Mahallesinden Hatunoğlu mevkiine kadar olan kısım
ŞiranMertekli DeresiKaraşeyh Köyünden Mertekli Köyüne kadar
Torulİkisu DeresiYağlıdere Köyünden İkisu mevkiine kadar
Musalla DeresiHasköyden Kocadal Köyüne kadar
Nivene DeresiGülaçar Köyü ile Artebel gölleri arasında kalankısmı ile Kalis alabalık Üretim Tesisi ile Kalis yaylasına kadar kalan kısım
Dağdibi DeresiGüzeloluk Köyünden Dağdibi yaylasına kadar
KelkitÇambaşı DeresiKirazlıdere birleşiminden Söğütlüdere birleşimine kadar
Balahor DeresiBalahor Köyünden Balahor yaylası ve yukarısı
KürtünSüme deresiArpaköy yol ayrımından Arpaköye kadar olan kısım. Arpaköy yol ayrımından Seyidali ve Kazmadere mevkiine kadar olan kısım
ISPARTASütçülerKartoz ÇayıMenbaından İbişler Köyü aşağı Kırıntı Mahallesi Köprüsüne kadar olan kısım
YazılıdereKaynağından göle döküldüğü yere kadar
AksuAksu ÇayıSuyun çıktığı noktadan (Başpınar) akış istikametine Zindan mağarası Köprüsüne kadar
Katip DeresiKaracahisar Pınargözü Mahallesinden (su şişeleme fabrikasından) Yanıkköy Mahallesi Köprüsüne kadar
İZMİRSeferihisarKocaçay ÇayıAkarca bölgesi Eski İskele mevkiine dökülen Kocaçay Çayı
MERSİNMutKurtsuyu DeresiGöğden Deresi ve Sason Deresinin birleştiği yerden itibaren Mut-Silifke yoluna kadar Kurtsuyu Deresi, Kurtsuyu Deresinin Pamuklu ve Narlı ve mahallelerine giden kollar
BozyazıBozyazı ÇayıKaynağından Karaisalı Köyü merkezine kadar
TarsusKadıncık DeresiKadıncık Deresinin kaynağından başlayarak Kazpınarı köprüsüne kadar olan kısım
AnamurDragon ÇayıAnamur Dragon Çayı Alaköprü mevkiinden Sugözü Köyüne kadar olan kısım
ÇamlıyaylaKadıncık DeresiMenbaından Olukkoyağı Köprüsüne kadar olan kısım ile Cehennem Deresi membaından Pamukluk Değirmenine kadar olan kısım
Cehennem DeresiCehennem Deresi membaından Pınarlıbük mevkiindeki köprüye kadar olan kısım
KAHRAMANMARAŞElbistanSöğütlü ÇayıCeyhan Nehri kaynağından Kalealtı köprüsüne kadar olan kısım
Ceyhan NehriKaynağından Dağdelen HES bendine kadar olan kısım. Hacınınoğlu HES bendi ile Santral Binası arasında kalan kısım
ÇağlayanceritAksu ÇayıKaynaktan Söğütlü Durağı hemzemin geçidi arasında kalan kısım.
KAYSERİPınarbaşıZamantı IrmağıUzunyayla Alabalık Çiftliği ile membaı arasında kalan kısım
KOCAELİSapanca GölüİSU’nun su alma noktasına 300 metre mesafe içinde kalan kısım
MALATYAArapgirSöğütlüdereSeyitoğulları çiftliğinden Karakaya Göl sahasına kadar olan kısım
HekimhanHırın ÇayıAksütlü Köyü ile Boztepe Barajı arasında kalan kısım
KuruçayYazıhan Sarsap İstasyonundan itibaren Çiftlik Mahallesine kadar olan kısım
DoğanşehirKapıdereKüçüklü Köyünden K. Maraş il sınırına kadar
AkçadağSultan SuyuŞıhlar Köyünden Karapınar Köyüne kadar olan kısım
DarendeTohma ÇayıGüdül-Hacılar arası
MerkezBeyler DeresiKaynağından itibaren Kindirli’ye kadar olan kısım
MUĞLAKöyceğizDalyan KanalıKöyceğiz Gölünün kanal girişi olan Boğazağzı mevkii ile Dışbük Dalyanı arasındaki kanal sahasında
ORDUKabadüzSeçek Deresi Seçek Yamacından Yelimkara Yamacı arası
Alibeyoğlu Çayı ve Çukuroba Deresi - Armutkolu Çay ı- Çukuroba Deresi - Arpalık Yamacı Arası
Ortaoba Deresi Ortaoba – HorlakBoğazı ile Değirmenbaşı Obası arası
RİZEArdeşenTunca DeresiHala Deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım
Armağan DeresiZeytinlik mevkiinden membaına kadar olan kısım
HemşinBüyükdere DeresiHemşin ilçesine kadar olan kısım ve kolları
Kantarlı Deresi
PazarMelyat DeresiMembaına kadar kollarıyla birlikte olan kısım
FındıklıÇağlayan DeresiÇağlayan Köyden membaına kadar olan kısım ve kolları
ÇamlıhemşinFırtına DeresiÇağlayan Köyden membaına kadar olan kısım ve kolları
Kavron DeresiMilli Park Giriş kapısından membaına kadar
ÇayeliŞairler DeresiKöprübaşı köyünden membaına kadar
Sabuncular DeresiÇukurluhoca Köyünden itibaren membaına kadar olan kısım ve kolları
İkizdereCimil Deresiİkizdere ile birleştiği yerden Adalar mevkiine kadar olan kısım ve kolları
GüneysuBallıdereGüneysu Deresi ile birleştiği yerden membaına kadar olan kısım
SİNOPAyancıkGöğez Çayıİkihavuz – Dörthavuz arası
SİVASSuşehriGeminderesiMembaından itibaren Camili Köyüne kadar olan kısım
KoyulhisarTekkederesiMembaından itibaren Ordu ili sınırlarında bulunan Arpaalan köyü çıkışındaki karayolu köprüsüne kadar olan kısım
GürünHurmançayıMembaından itibaren Akdere Köyü Avşar Mezrası karayolu köprüsüne kadar olan kısım
ŞIRNAKBeytüşşebapFaraşin ÇayıGöltepe (Varihazi) Tepesi ile Selatun Tepe arasında kalan kısım
UludereGünyüzü DeresiHarşihan Tepesinden Habur Çayına birleştiği yere kadar 14 km’lik kısım
Hezil ÇayıMeryemsuyu Deresi ile birleştiği yerden Siyahkaya Köyüne kadar 27 km’lik kısım
İdilCehennem Deresiİdil ilçe sınırları arasında kalan kısım
GüçlükonakDicle NehriDargeçit Ilısu Köyü ile Güçlükonak İlçesi Yağmurkuyusu Köyleri arasında kalan kısım
TRABZONŞalpazarıAdambilmez DeresiGeyikli Mahallesi içerisinde kalan kısım ve yan kolları
KöprübaşıManahoz DeresiVizera Hidro Elektrik Santrali su alma yapısından başlayıpArpalı Mahallesi
Arpalı Deresiİsmailağa Deresinin birleştiği noktadan Arpalı mahallesine kadar olan kısım. Hoşarlı Mahallesi sınırları içerisinde kalan kısım ve yan kolları
TonyaDerin DereHoşarlı Mahallesindeki kısım ve yan kolları
ÇaykaraSağdere DeresiKüçükyayla mevkiinden başlayıp Demirkapı Deresi ile birleştiği noktaya kadar
Demirkapı DeresiBüyükyayla mevkiinden başlayıp Sağdere deresi ile birleştiği yere kadar
Arpaözü DeresiArpaözü Yaylasından başlayıp Haldizen Deresine birleştiği noktaya kadar
Multat DeresiMultat Yaylasından başlayıp Haldizen Deresi ile birleştiği Çatmakapı mevkiine kadar
Baca DeresiYaylaönü mevkiinden Haldizen deresine kadar
VANBahçesarayBahçesaray (Müküs) DeresiSündüz Deresi ve Handere’nin birleştiği noktadan itibaren Bahçesaray ilçe sınırına kadar olan kısım
ÇatakÇatak ÇayıGülpınar ilçesi Taşlıyazı Deresinden başlayarak Elmacı deresi dahil olmak üzere
ZONGULDAKDevrekBolu ÇayıBolu Çayının Karadere Mahallesinden Tohumlar mahallesinin alt kısmına kadar 5 km’lik kısım
Tarım ve orman bakanlığına göre limit boylar
İstavrit 13 cm - uskumru 20 cm - Lüfer 18 cm
Ondan sonra 10 cm yaprakları tezgahlarda çinekop diye satıyorlar.
18 cm lüfer ise ben bu sene hep lüfer tuttum.
Yaprak diyede çinekopları salmışım meğer...
Son günlerdede balık azlığına sebep yunusları hedef göstermiş bazı akademisyenler!!!
Ama normal bunlar.
3 tarafı denizlerle kaplı yurdumuzda denizlere tarım ve orman bakanlığı bakıyor.
Kararlarıda hiç alakası olmayan akademisyenler, bürokratlar alıyor.
Yani KARGALAR KILAVUZ olmuş.